СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-6

Ключові слова:

адміністративне судочинство, гарантії, захист, правова система, реформування, суб’єктивні публічні права приватної особи

Анотація

У статті досліджуються питання історії розвитку та становлення Адміністративної юстиції як гарантії захисту суб’єктивних публічних прав в Україні. Визначено, що активізація євроінтеграційних про- цесів в Україні обґрунтовує доцільність створення системи ефективних засобів захисту прав та свобод людини, де особливе місце займає система адміністративної юстиції. Наголошено, що право на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд є однією з основних ознак правової держави. Підкреслено, що історія розвитку системи адміністративної юстиції для країн Східної та Центральної Європи має віднос- но не тривалий характер. Метою даного дослідження є здійснення характеристики історії становлення адміністративної юстиції як гарантії захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні. Автором зроблено висновок, що впродовж декількох десятиліть розвиток адміністративної юстиції є характерним для національної правової системи. Автором визначено, що українська національна пра- вова система має характерні особливості прагнення до створення умов для здійснення управлінської функції держави на засадах прозорості, відкритості прийняття адміністративних актів, гарантування суб’єктивних публічних прав приватної особи. Автором підкреслено, що на формування української пра- вової системи вплинуло як особливості національного історико-правового розвитку, так і європейська правова традиція, зокрема, таких держав, як Австро-Угорщина, Франція. Зроблено висновок, що відповід- но до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод права особи визначено необхідність створення національних систем гарантування реалізації права кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні державою (апаратом влади) його громадянських прав і обов’язків, в адміністративному судочинстві в Україні підлягають захисту насамперед такі гарантовані цим міжнародноправовим актом основні свободи людини: на свободу думки, совісті та релігії (ст. 9-1); на вільне виявлення поглядів, одер- жувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання держави (ст. 10-1); на свободу мирних зборів і свободу асоціацій з іншими (ст. 11-1).

Посилання

Андрійко О.Ф. До питання еволюції адміністративного права та предмета адміністративно-правового регулювання. Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17–18 квітня 2015 р.). Харків : Право, 2015. С. 13-20.

Бандурка А.М. Административный процесс / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко : Учебник. Харків : Изд-во НУВД, 2001. 352 с.

Гриценко І.С. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції : українська традиція. Адміністративне право та процес. 2013. № 1 (3). С. 107–121.

Дмитришин Ю. Хелмінське право як джерело «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56. С. 103–110.

Загряцков М.Д. Административная юстиция. Критическое обозрение. 1908. Вып. II (VII). С. 81–98.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод у практиці судів України / А.Г. Ярема, Л.І. Григор’єва, В.І. Гуменюк та ін. Київ, 2008. 329 с.

Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). Київ, 2001. С. 8–30.

Коркунов Н.М. Общее государственное право. Москва, 1888. 580 с.

Палибин М.Н. Повторительный курс полицейского права. СПб., 1900. 252 с.

Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року: наукове видання серії «Памятки політико-правової культури України». Ред.кол. О.М. Мироненко (гол.), К.А. Вислобоков, Ю.М. Шемшученко та ін. К.: НАН України, 1997. 598 с.

Слюсаренко А.Г. История Украинской Конституции. К., 1993. 187 с.

Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. Москва : Издательство НОРМА, 2001. 304 с.

Тарасов И.Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. Т. 2. Москва, 1910. 266 с.

Українське державотворення революційної доби : Інформаційно-аналітичні матеріали. Київ, 2006. 24 с.

Усенко П.Г. Маніфест 17 жовтня 1905, «Найвищий маніфест» («Высочайший манифест»). Енциклопедія історії України: Т. 6 : Ла-Мі / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2009. 790 с.

Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан в сфере исполнительной власти. Москва, 1999. 110 с.

Юрков Б.Н. Судебное обеспечение законности в деятельности административных органов. Харків, 1987. 166 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

ЧУБ, А. (2021). СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ. Law. State. Technology, (2), 43-49. https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-6

Номер

Розділ

Статті