ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ: ЗАКРІПЛЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ АКТАХ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-5

Ключові слова:

права людини, демократія, гарантії прав, зарубіжні країни, країни ЄС, участь в управлінні державними справами, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, Конституція.

Анотація

Право на звернення посідає важливе місце в системі конституційних прав та свобод людини і грома- дянина, одночасно постає й як право, й як гарантія інших прав та свобод. Його нормативне закріплення є важливим кроком на шляху розвитку демократії. Мета статті – провести аналіз міжнародних та національних актів і встановити способи, якими в них закріплено права на звернення, узагальнити наукові підходи до визначення його статусу й сутності. Наукова новизна. Подальшого розвитку набули ідеї щодо основних способів нормативного закріплення права на звернення як складника інших прав або як самостійного права. Як висновок, у результаті проведеного дослідження встановлено, що у міжнародних актах право на звернення розглядається як складник інших прав – на участь у державному управлінні та/або на ефективний засіб юридичного захисту. У національних конституціях воно відокремлене від інших прав і закріплене як самостійне право. З’ясовано, що в зарубіжних країнах відповідне унормування забезпечується як на конституційному рівні, так і на рівні звичайних спеціальних законів. Констатовано, що в Конституції України право на звернення відокремлено від інших політичних прав, зокрема права на участь в управлінні державними справам, разом із тим у преамбулі до Закону України «Про звернення громадян» ці права позиціонуються як взаємопов’язані та взаємозалежні. У результаті аналізу наукової літератури виявлено декілька підходів до розуміння статусу й сутності права на звернення, зокрема воно розглядається як: самостійне конституційне право, сутність якого – можливість громадян бра- ти участь в управлінні державними справами; складова частина права на участь в управлінні справами держави; один з інструментів безпосередньої демократії; комплексний інститут, що охоплює скарги, клопотання, заяви, петиції, де лише петиція є однією з форм участі громадян в управлінні державними справами, тоді як скарги, клопотання і заяви не є такими, натомість безпосередньо спрямовані на захист прав та свобод громадян.

Посилання

Головко В. Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 93–99. 2. Дахова І.І. Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії та практики. Форум права. 2014. № 3. С. 102–109.

Загальна декларація прав людини : Міжнародний документ від 10.12.1948. URL: http://surl.li/abqvl (дата звернення: 04.08.2021).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: http://surl.li/huud (дата звернення: 04.08.2021). 5. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади : Роз’яснення Мін’юсту України від 04.04.2012. URL: http://surl.li/aayky (дата звернення: 28.07.2021).

Конституция Королевства Іспания от 29.12.1978. URL: http://surl.li/abraj (дата звернення: 05.08.2021).

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://surl.li/gdyl (дата звернення: 29.07.2021).

Міжнародний досвід законодавчого регулювання права громадян на звернення : Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит комітету ВРУ. URL: http://surl.li/abbxu.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Міжнародний документ від 16.12.1966. URL: http://surl.li/rlkf (дата звернення: 04.08.2021).

Наумов І.В. Деякі питання провадження із звернень громадян у діяльності органів внутрішніх справ. Форум права. 2015. № 2. С. 120–125.

Основной закон Федеративной Республики Германии от 23.05.1949. URL: http://surl.li/abqzh (дата звернення: 05.08.2021).

Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. URL: http://surl.li/abrhg (дата звернення: 05.08.2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України […] : Рішення КСУ від 11.10.2018 № 8-р/2018. URL: http://surl.li/abrju (дата звернення: 05.08.2021).

Савич Є. Особливості реалізації громадянином права на звернення. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 147–152.

Цимбалюк В.І., Кісілевич К.О. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Young Scientist. 2017. № 5.1(45.1). С. 149–154.

Чуб О.О. Конституційне право громадян на участь в управлінні державними справами : монографія. Харків : Одісей, 2005. 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

РЯБОВОЛ, Л. . (2021). ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ: ЗАКРІПЛЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ АКТАХ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ. Law. State. Technology, (3), 31-37. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-5

Номер

Розділ

Статті