ПОЛОЖЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-1

Ключові слова:

інтелектуальна власність, правова цінність інтелектуальної власності, методологічна основа, юридичний позитивізм, соціологічний тип праворозуміння, аксіологічний методологічний підхід.

Анотація

Метою статті є встановлення пізнавального потенціалу положень юридичного позитивізму та соціологічного типу праворозуміння для вивчення ціннісно-правових аспектів інтелектуальної власності. Автором обґрунтовано актуальність наукового пізнання положень юридичного позитивізму та соціологічного типу праворозуміння як пізнавальної основи вивчення ціннісно-правових аспектів інтелектуальної власності. Доведено, що від заснованості наукового дослідження на відповідних положеннях типів праворозуміння залежатимуть в подальшому результати теоретичних досліджень. Методологічною основою роботи є комплекс складників, до яких віднесено: принципи наукового пізнання (всебічності, об’єктивності, гласності, достовірності, системності та ін.), як систему пізнавальних положень, котрі визначають зміст наукового пізнання положень юридичного позитивізму та соціологічного типу правопізнання, їх дослідницький потенціал, забезпечують його цілісність і комплексність, достовірність наукового знання, виступають в якості єдиного можливого засобу забезпечення наукової основи дослідження та приросту нових знань; методологічні підходи (феноменологічний, аксіологічний, герменевтичний та ін.), що визначають пізнавальну стратегію дослідження положень юридичного позитивізму та соціологічного типу правопізнання, їх значення для ціннісного виміру інтелектуальної власності, забезпечують концептуалізацію результатів наукового дослідження; методи наукового дослідження (філософські (світоглядні), загальнонаукові та спеціальні наукові), функціональні можливості яких націлені на вивчення конкретних пізнавальних аспектів положень вказаних типів праворозуміння. Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що стаття є сучасним науковим дослідженням, у якому визначено та охарактеризовано пізнавальний потенціал положень юридичного позитивізму та соціологічного типу правопізнання для вивчення інтелектуальної власності як складової частини правових цінностей. За результатами дослідження обґрунтовано комплекс висновків, в яких відображено, що положення: 1) позитивістського типу праворозуміння характеризують ціннісно-правові аспекти інтелектуальної власності крізь призму її прояву у вигляді системи реально встановлених загальнообов’язкових правил поведінки, що відображають публічний інтерес, що забезпечується державно-владним механізмом гарантування та захисту прав суб’єктів права інтелектуальної власності; 2) соціологічного типу сприяють вивченню особливостей зародження, розвитку і функціонування інтелектуальної власності під впливом соціальних факторів, які є невід’ємними і реальними та мають ефективний вплив як на сферу інтелектуальної власності, так і на зміст, характер, результативність її правового забезпечення.

Посилання

Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика : монография. М. : Российская академия правосудия, 2012. 580 с. 2. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник для вузов. М. : Норма : ИНФРА-М, 2002. 552 с.

Алексеев С.С. Теория права. М. : БЕК, 1995. 320 с.

Рабінович П.М. Деякі сучасні концепції права в Росії та Україні (у світлі потребового праворозуміння). Філософія права і загальна теорія права. 2013. № 1. С. 152–155. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ filpr_2013_1_15.pdf.

Машков А.Д. Проблеми теорії держави і права. Основи : курс лекцій. К. : К.І.С., 2008. 470 с.

Наставна Г.В. Антрополого-комунікативний підхід дослідження права: природа, зміст, функціональне призначення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. К., 2018. 261 с.

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М. : Мысль, 2001. URL: http://tululu.org/read53757/.

Остин Дж. Определение понятия юриспруденции. Антология мировой правовой мысли в 5-ти т. / Отв. ред. Л.Р. Сюкияйнен. М. : Мысль, 1999. Т. 3 : Европа и Америка, XVIII–XX вв. 829 c.

Кельзен Г. Чисте Правознавство. З додатком: Проблема справедливості / перекл. з нім. О. Мокровольського. К. : Юніверс, 2004. 496 с.

Гурвич Г.Д. Философия и социология права: избранные сочинения. СПб. : Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 845 с.

Иеринг Р. Борьба за право. Антология мировой правовой мысли в 5-ти т. / отв. ред. Л.Р. Сюкияйнен. М. : Мысль, 1999. Т. 3 : Европа и Америка, XVIII–XX вв. 829 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА