ДО ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-4

Ключові слова:

політичні права і свободи, права громадян, обмеження прав і свобод, юридичні гарантії прав і свобод, правовий режим воєнного стану

Анотація

У статті висвітлюються політичні права і свободи людини і громадянина, які обмежуються під час дії правового режиму воєнного стану, а також права, які не можуть бути обмежені ні при яких умовах у зв’язку з нормативно закріпленою юридичною гарантією передбаченою статтею 64 Конституції України. Мета роботи полягає у загальному огляді нормативно-правового регулювання прав і свобод у період воєнного стану в Україні; дослідженні політичних прав і свобод громадян, які можуть бути обмежені в умовах воєнного стану; аналізі юридичної гарантії щодо неприпустимості обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного та надзвичайного стану. Науковою новизною даної статті є дослідження питання обмеження прав і свобод в аспекті введеного на усій території України правового режиму воєнного стану, що з боку практичного застосування відбувається вперше. Методологію дослідження складає системний підхід, який полягає у розгляді категорії обмеження прав і свобод в контексті особливого правового режиму, а також класифікація та групування за допомогою яких виокремлено політичні права як групу конституційних прав людини та громадянина. Автор дійшла наступних висновків: 1) обмеження прав і свобод мають тимчасовий (строковий) характер; 2) встановлено вичерпний перелік прав і свобод, які обмежуються, серед яких під обмеження підпадають і політичні права громадян, закріплені у статтях 38, 39 Конституції України; 3) щодо жодного з тих прав, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану згідно з частиною другою статті 64 Конституції України, в тому числі політичних прав, на даний час будь-яких обмежень нормативного характеру не встановлено; 4) не може бути обмежене в умовах воєнного або надзвичайного стану таке політичне право, як право на звернення до органів влади та посадових осіб цих органів, закріплене статтею 40 Конституції України.

Посилання

Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України від 18 до 60 років. Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України: вебсайт. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/146960 (дата звернення: 04.09.2022).

Коментар до Конституції України / [В. Б. Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та ін.] ; Ін-т. законодавства Верхов. Ради України ; [редкол. : В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. К., 1996. 376 с.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР (в редакції від 01.01.2020). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 08.07.2022).

Конституція України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. Чижмарь К. І. та Лавриновича О. В. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. 290 с.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011. 1128 с.

Купрій В. М. Конституційний процес: питання конституційних обмежень: дис. … канд. Юр. Наук : 12.00.02 / Ін-т. законодавства Верхов. Ради України. Київ, 2019. 230 с.

Місцевий референдум. Каталог юридичних позицій. Офіційний вебсайт Конституційного Суду України: вебсайт. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/2312-miscevyy-referendum (дата звернення: 09.09.2022).

Міхальов В. О. Класифікація юридичних гарантій прав і свобод особистості в Україні. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 21 трав. 2021 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1. С. 288-290.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64/2022. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2 (дата звернення: 08.07.2022).

Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січ. 2022 р. № 1135-IX. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text (дата звернення: 09.09.2022).

Про державну службу: Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#top (дата звернення: 10.09.2022).

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» : Закон України від 24 лют. 2022 р. № 2102-IX. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата звернення: 08.07.2022).

Про звернення громадян : Закон України від 02 жовт. 1996 р. № 393/96-ВР (в редакції від 01.01.2022). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр/conv#Text (дата звернення: 04.09.2022).

Про місцевий референдум: проект Закону України від 19 трав. 2021 р. (реєстр. № 5512). Офіційний портал Верховної Ради України: вебсайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71942 (дата звернення: 11.09.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389-VIII (в редакції від 15.06.2022). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 08.07.2022).

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 12 серп. 2022 р. № 573/2022. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/573/2022#n5 (дата звернення: 04.09.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України і виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо […] (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови): Рішення Конституційного суду України від 06 лип. 1999 р. № 7-рп/99. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99#Text (дата звернення: 10.09.2022).

Створити візовий режим для громадян Російської Федерації. Офіційне інтернет-представництво Президента України : вебсайт. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/134744 (дата звернення: 04.09.2022).

Щодо надання особливого статусу громадянам України, які є працівниками морського транспорту (морякам), в тому числі морякам внутрішніх вод, на перетин державного кордону України (виїзд з України) в період проведення загальної мобілізації відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України від 03.03.2022 № 2105-IX. Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України: вебсайт. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/137864 (дата звернення: 04.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО