ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-6

Ключові слова:

юридична особа публічного права, порядок створення, публічні функції, державні підприємства

Анотація

Метою роботи є аналіз чинного законодавства України, практики його застосування, а також наукових розвідок та підходів до розуміння цього поняття українських учених для виокремлення ознак юридичної особи публічного права та формулювання її визначення. Методологія. При здійсненні наукової розвідки було використано аристотелівський (діалектичний) метод як загальнонауковий, застосування якого прослідковується на усіх етапах наукового дослідження. Для тлумачення юридичних норм, термінів, а також конструкцій у логічній послідовності використовувався формально-догматичний метод. Системний метод забезпечив виокремлення сутнісних ознак юридичної особи публічного права. Порівняльний метод дозволив співставити правовий статус видів юридичних осіб. Поряд із переліченими методами також використовувалися наукові прийоми: дедукції, індукції, теоретичного синтезу. Теоретичну основу наукової роботи складають теоретичні напрацювання учених різних галузей права, що дозволило більш повно охопити досліджувану проблематику. Емпіричною базою наукової статті слугують нормативні акти, практика їх застосування, а також статути окремих юридичних осіб. Наукова новизна полягає у застосуванні нових підходів до дослідження правового статусу юридичних осіб публічного права, що дало змогу запропонувати авторське визначення цього поняття. Висновки. На основі теоретичного аналізу наукових напрацювань учених з різних галузей права, сформульовано дефініцію юридичної особи публічного права як такої, що створюється на підставі закону або рішення компетентного органу для виконання функцій публічної адміністрації, засновник якої несе додаткову (субсидіарну) відповідальність за її діяльність в обсязі та на підставах, передбачених законом. Особливості створення, діяльності та припинення юридичних осіб публічного права повинні визначатися законом.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Статут комунального некомерційного підприємства «Мелітопольський заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради, затверджений рішенням Запорізької обласної ради від 27 лютого 2020 року № 15. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GWaplZBwXoAJ:https://zor.gov.ua/sites/default/files/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_16.doc&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text

Зубар В.М. Співвідношення понять «юридична особа публічного права» та «юридична особа приватного права». Актуальні проблеми держави і права, 2008. № 41, С. 30-33

Первомайський О.О. Поняття юридичної особи публічного права: окремі недоліки норм чинного законодавства. Приватне право і підприємництво, 2019. Вип. 19. С. 49-55. https://doi.org/10.32849/2409-9201.2019.19.10

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 26 листопада 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19#n6

Постанова Верховного Суду від 06 березня 2019 року у справі № 820/4603/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80268297

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII від 18 лютого 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-20#Text

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гуменюк та інші проти України» від 22 липня 2021 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-214653%22]}

Лісніча Т.В. Сутність юридичної особи публічного права. Порівняльно-аналітичне право, 2016. № 5. С. 107-110.

Моргун В.В. Територіальна громада як юридична особа публічного права: розвиток доктрини й законодавства в Україні та за кордоном. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2020. № 3. doi: https://doi.org/10.33270/01201163.50

Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Приватне право і підприємництво, 2009. № 8. С. 51-56.

Майданик Р. Юридичні особи публічного права в країнах континентального права. Юридична Україна, 2010. № 2. С. 56-62

Посикалюк О.О. До питання про поняття юридичної особи публічного права. Університетські наукові записки, 2015. № 1. С. 46-59

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05 липня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text

Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text

Січевлюк В.А. Еволюція категорії «правова суб’єктність» (теоретико-прикладні засади): монографія. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. 462 с.

Піддубна В.Ф. Історія виникнення та розвитку юридичних осіб публічного права. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-087-2-5

Кагановська Т.Є. Організаційно-правові форми адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб публічного права. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право», 2015. № 20. С. 7-12

Олькіна О.В. Юридичні особи публічного права: постановка проблеми визначення критеріїв розмежування юридичних осіб публічного та приватного права. Юридичний науковий електронний журнал, 2014. № 4. С. 91-93

Маркевич І.Б. Поняття та ознаки комунальних юридичних осіб публічного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. Серія ПРАВО. Випуск 35. Частина І. Том 1. С. 160-165

Піддубна В.Ф. Юридичні особи публічного права як учасники цивільних правовідносин. Journal «ScienceRise: Juridical Science», 2020. № 4. С. 29-33. DOI: 10.15587/2523-4153.2020.216677

Юркевич Ю.Ю. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного і приватного права. Підприємництво, господарство і право, 2016. № 1. С. 46-50

Кіселичник В. Адміністративно-правовий статус юридичних осіб приватного права. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2015. № 3. С. 31-37

Постанова Лисичанського міського суду Луганської області від 26 червня 2018 року у справі № 415/4273/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75285381

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС