ВТОРИННІ РЕСУРСИ ТА ВІДХОДИ НАДРОКОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-9

Ключові слова:

відходи, утилізація, видалення, вторинна сировина, надра, розкривні породи

Анотація

У статті розглянуто окремі проблеми юридичної термінології, яка стосується вторинних ресурсів та відходів надрокористування. Метою цієї статті є аналіз та уточнення окремих юридичних термінів, що вживаються на позначення відповідних ресурсів та відходів. Методологічну основу цього дослідження склали метод термінологічного аналізу, формально-юридичний метод, методи аналогії та абстрагування, а також інші загальнонаукові та спеціально-наукові методи. Виявлено, що категорія «надра» розглядається чинним законодавством не лише як об’єкт, користування яким призводить до утворення відходів (об'єкт утворення відходів), а й як об'єкт, користування яким може здійснюватися з метою складування або захоронення відходів (об'єкт видалення відходів). Встановлено, що ані законодавство про відходи, ані законодавство про надра, не розкривають і не регулюють достатньою мірою відносини у сфері вторинних мінеральних ресурсів та відходів добувної та переробної промисловості. Сформульовано дефініцію поняття «вторинна мінеральна сировина», якою пропонується вважати видобуті та/чи перероблені гірничі породи, корисні копалини у вигляді побічного продукту осно- вного гірничого виробництва, які можна використовувати у виробничих процесах замість, поряд із первинною мінеральною сировиною або незалежно від неї. Обґрунтовано необхідність прийняття законопроєкту про відходи видобувної (гірничодобувної) промисловості, який би базувався на положеннях Директиви 2006/21/ЄС «Про управління відходами видобувної промисловості». Запропоновано включити в національне законодавство України європейський термін «видобувні відходи» у значенні відходів, які утворюються внаслідок розвідування, видобування, оброблення й зберігання мінеральних ресурсів та розробки кар’єрів.

Посилання

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text

Руслан Стрілець: Пошук сучасних рішень управління промисловими відходами – єдиний вірний шлях для України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 27.05.2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ruslan-strilec-poshuk-suchasnih-rishen-upravlinnya-promislovimi-vidhodamiyedinij-virnij-shlyah-dlya-ukrayini

Гладій О.В. Адміністративно-правовий режим техногенних родовищ в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2017. 16 с.

Ільющенко Г.В. Деякі правові аспекти поводження з відходами гірничодобувної промисловості. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. 2017. Ч. 1. С. 71–74.

Легеза Ю.О., Северин В.Ю. Проблеми поводження з техногенними відходами. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2021. № 1. С. 46–52. https://doi.org/10.54929/pmtl-issue1-2021-07

Омельяненко Т.Л. Особливості імплементації Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_64

Плохий В.М. Адміністративно-правовий режим поводження з техногенними відходами: дис. …канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2021. 223 с.

Про відходи: Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text

Про управління відходами: Закон України від 20.06.2022 р. № 2320-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

Державний класифікатор України «Класифікатор відходів ДК 005-96»: затверджено і введено в дію Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 29.02.1996 р. № 89. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text

Кодекс України про надра: Закон України від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text

Гірничий закон України: Закон України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text

Про затвердження Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар'єрах: Наказ Міністерства промислової політики України від 17.08.2004 р. № 412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1027-04#Text

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1216. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF#Text

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо погодження правил технічної експлуатації, проектів і планів розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини: Наказ Державної служби геології та надр України від 22.02.2013 р. № 96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0096771-13#Text

Trehub O. Ways to Improve the Legal Framework of Mineral Waste Management in Ukraine. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. 2020. No 3. Vol. 24. P. 45–49. https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2020.7

Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0021

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0031

Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. № 117-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО