ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-16

Ключові слова:

адміністративно-правовий статус, обов’язки, помічник судді, права, судочинство, функції

Анотація

Майже 1,5 тисячі держслужбовців у сфері судочинства можуть залишитися без роботи внаслідок проведення судової реформи. Так, частина службовців зможе продовжити роботу в апараті суду, але на конкурсній основі. Помічники ж суддів обиратися через конкурс не будуть. Суддя вносить подання на призначення помічника самостійно. У зв’язку з реформуванням органів судової влади, а саме зміни юридичної природи статусу помічників суддів, питання визначення їх адміністративно-правового статусу постає досить гостро, що потребує подальших досліджень. Метою статті є розкриття поняття адміністративно-правового статусу помічника судді як особливої правової складової частини, яка розкриває становище помічника судді як суб’єкта адміністративного права. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань : 1) розкриття сутності категорії адміністративно-правового статусу в контексті оновлення чинного законодавства; 2) виокремлення ознак адміністративно-правового статусу помічника судді. Наукова новизна. Поняття адміністративно-правового статусу помічника судді як особливої правової складової частини, яка розкриває становище помічника судді як суб’єкта адміністративного права, що перебуває на патронатній службі, після набуття ним адміністративної правосуб’єктності для виконання функцій та завдань, адміністративних прав та обов’язків з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів осіб, надання адміністративних послуг та попередження адміністративних правопорушень у сфері здійснення судочинства. Як висновок, Законом України «Про державну службу» визначено, що працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений. Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений. Акт про звільнення приймається керівником державної служби. Працівник патронатної служби може бути достроково звільнений із посади за ініціативою особи, працівником патронатної служби якої він призначений, або керівника патронатної служби. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю, крім ст. 39-1, 41-43-1, 49-2 Кодексу законів про працю України. Особливості патронатної служби в судах, органах та установах системи правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів. Отже, провідною особливістю адміністративно-правового статусу помічника судді є переведення його до суб’єктів патронатної служби, що призначається суддею для сприяння здійснення правосуддя з виконанням адміністративних повноважень для забезпечення прав, свобод та законних інтересів осіб, надання адміністративних послуг та попередження адміністративних правопорушень у сфері здійснення судочинства. Адміністративно-правовий статус помічника судді – це особлива правова складова частина, яка розкриває становище помічника судді як суб’єкта адміністративного права, що перебуває на патронатній службі, після набуття помічником судді адміністративної правосуб’єктності для виконання ним функцій та завдань, адміністративних прав та обов’язків із метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів осіб, надання адміністративних послуг та попередження адміністративних правопорушень у сфері здійснення судочинства.

Посилання

Авер’янов В.Б. Виконавча влада і адміністративне право. К: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.

Бояринцева М.А. Адміністративно-правовий статус громадянина України, дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2005. 213 с.

Велика проблема: хто може втратити роботу через судову реформу. 5.иа. 2017. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/velyka-problema-khto-mozhe-vtratyty-robotu-cherez-sudovu- reformu-157136.html. (дата звернення: 16.01.2022).

Галунько В.В., Олефір В.І., Гридасов Ю.В. Адміністративне право України: у 2-х т. Херсон: ХМД, 2013.Т. 1.396 с.

Гумін О.М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура. Наше право. 2014. № 5. С. 32-37.

Державна судова адміністрація подала Раді суддів для затвердження проект положення про помічника володаря мантії. Закон і бізнес. 2016. URL: http://zib.com.ua/ua/130536-dsau_ mogla_uzalezhniti_pomichnikiv_suddiv_vid_kerivnika_apar.html. (дата звернення: 15.01.2022).

Звіт за результатами аналізу нормативного регулювання питань запобігання корупції в системі правосуддя (проект). Програма USAID. 2017. URL: http://zib.com.ua/files/Report_Mykola_ Khavronyuk.pdf (дата звернення: 14.01.2022).

Іванищук А.А. Адміністративно-правовий статус помічника судді. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Т. 15. С. 328-333.

Ковальова Т.В., Коврига Л.П. Тлумачний словник української мови. X.: Синтекс, 2005. 672 с.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. К: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Карельський В.М., Перевалова В.Д. Теория государства и права: учебник. М.: НОРМА-ИНФА, 2002. 549 с.

Мандичев Д.В. Поняття адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади. Право і суспільство. 2010. № 5. С. 117-121.

Михайлов О.М. Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2015. 22 с.

Окар-Балаж Я.І. Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві. Наше право. 2015. № 2. С. 81-85.

Пиголкин А.С. Общая теория права: учебник. М.: Пзд-во МГТУ им. Н.З. Баумана, 1996. 384 с.

Положення про помічника судді : Рішення Ради суддів України від 18 травня 2018 р. № 21. Рада суддів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18/ (дата звернення: 14.01.2022).

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-УШ. Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. Ст. 43.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1402-УШ. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Сухарев. А.Я. Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М, 2003. 704 с.

Чижмарь К.І. Організація та діяльність нотаріату в Україні: загальні засади конституційно-правового статусу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 29. С. 119-123.

Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.: Українська енциклопедія, 2003. Т. 5. 2003. 736 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО