Вимоги до оформлення статей

До друку приймаються статі, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються статті проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Автор визначає індекс УДК.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (оформлюється за прикладом).

Назва статті (всі великі літери) українською та англійською мовами.

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з погляду інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • визначення мети дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших досліджень;
  • список літератури / References.

Посилання на джерела в тексті подаються в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінки, з яких здійснюються запозичення (Бібіков, 2010, с. 25–34). Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою (Бібіков, 2010; Шевченко, 2007; Коваленко, 2015), сторінки вказуються при необхідності.

Список використаних джерел складається з двох блоків (незалежно від мови):

Література. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. За наявності вказується DOI.

Приклад:
Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 495 с.

Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 229–241.

References. Це ті ж самі джерела, але англійською мовою, оформлені відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA. Назви україно- та російськомовних джерел подаються транслітерацією*, а в дужках – наводиться переклад.

Приклад:
Bilovodska, O.A. (2011). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing distribution policy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Illiashenko, S.M. (2012). Analiz rynkovyh mozhlyvostei i potencialu innovaciinoho rozvytku orhanizacii na bazi ekolohichnykh innovatsii [Analysis of market opportunities and organization potential of innovative development on basis of ecological innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 3, 229–241 [in Ukrainian].

*Сайти транслітерації: українська; російська.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 342.9+349.6+553.3/9

 Юлія ЛЕГЕЗА
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, Україна, 49005
ORCID: 0000-0002-4896-3178
Scopus Author ID: 57215790362

 Бібліографічний   опис   статті: Легеза,  Ю. (2021). Правовий режим обліку та поводження з відходами гірничодобувної  промисловості. Law. State. Technology, 3, 32–40, doi:

 Правовий режим обліку та поводження з відходами гірничодобувної  промисловості

Питання правового регулювання використання та охорони відходів гірничодобувної промисловості перебувають на межі багатьох сфер наукового дослідження… (не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: адміністративна відповідальність, господарсько-правова відповідальність, державний контроль та нагляд, відходи, облік.

Yulia LEHEZA
Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Civil, Economic and Environmental Law, Institute of Human and Social Sciences, Dnipro University of Technology, 19 av. Dmytra Yavornytskoho, Dnipro, Ukraine, 49005
ORCID: 0000-0002-4896-3178
Scopus Author ID: 57215790362

To  cite  this  article: Leheza,  Y.  (2021).  Pravovyi  rezhym  obliku  ta  povodzhennia  z  vidkhodamy hirnychodobuvnoi  promyslovosti  [Legal  regime  of  accounting  and  waste  management  of  the  mining industry]. Law. State. Technology, 3, 32–40, doi:

Legal  regime  of  accounting  and  waste  management  of  the  mining industry

Issues of legal regulation of the use and protection of mining waste are on the border of many areas of research… (не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: administrative responsibility, economic and legal responsibility, state control and supervision, waste, accounting, certification.

Основний текст статті … (Гладій, 2017).

 ЛІТЕРАТУРА:

1. Гладій О.В. Адміністративно-правовий режим техногенних родовищ: дис. ... 12.00.07. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 249 с.

REFERENCES:

1. Hladii, O.V. (2017) Administratyvno-pravovyi rezhym tekhnohennykh rodovyshch [Administrative-legal regime of technogenic ancestors]. Zaporizhzhia: ZNU. [in Ukrainian].