МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-3

Ключові слова:

адміністративно-правові засоби, використання природних ресурсів, методи, правове регулювання, публічне управління

Анотація

Стаття присвячена аналізу критеріїв співвідношення методів правового регулювання та методів публічного управління. Охарактеризовано ознаки методів публічного управління. Класифіковано адміні- стративно-правові засоби публічного управління. Сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдо- сконалення законодавства в зазначеній галузі. Метою статті є здійснення характеристики методів публічного управління з точки зору адміністра- тивно-правового регулювання. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань, як-от: 1) визначення сутності категорії «методу публічного управління»; 2) характеристика загальних методів публічного управління; 3) встановити систему спеціальних методів публічного управління й 4) зробити висновки із оптимізації адміністративно-правового регулювання здійснення методів публічного управління. Наукова новизна. У статті обґрунтовується доцільність відокремлення загальних та спеціальних методів здійснення публічного управління, де останні мають забезпечувати реалізацію галузевих задач адміністративно-правового регулювання. Як висновок, у статті наголошується, що адміністративно-правове регулювання відносин у будь-якій сфері суспільних відносин встановлюється імперативними чи диспозитивними правовими нормами, які реалізуються за допомогою методів публічного управління. В свою чергу публічне управління реалізується за допомогою відповідних засобів, які поділяються на загальні та спеціальні. До загальних адміністратив- но-правових засобів публічного управління, які застосовуються у будь-якій сфері суспільних відносин, нале- жать засоби заохочення, переконання, адміністративного попередження, державного контролю та нагля- ду, державного примусу, застосування заходів адміністративної відповідальності. Обрання спеціальних адміністративно-правових методів публічного управління має відзначати галузеве спрямування їх реалі- зації (наприклад, у сфері використання природних ресурсів такими методами є здійснення моніторингу стану навколишнього природного середовища, прогнозування стану розвитку мінерально-сировинної бази країни, екологічне ліцензування, еколого-економічна оцінка природних ресурсів).

Посилання

Гук А.С. Адміністративні форми та методи публічного адміністрування. Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 1 (43). С. 78–83.

Мельник Р.С. Категорія «публічне управління» у новій інтерпретації. Адміністративне право і процес. 2013. № 1(3). С. 8–14.

Обушна Н. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект. Ефективність державного управління : зб. наук. праць. 2015. Вип. 44. С. 53‒63.

Словарь иностранных слов. 14-е изд., испр. Москва : Рус.яз., 1987. 608 с.

Комаров С.А. Общая теория государства и права. Москва, 1996. 312 с.

Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. / С.С. Алексеев. Москва : Юрид. лит., 1982. Т. 2. 360 с.

Загальна теорія держави і права : [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін. ; За ред. д.ю.н., проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д.ю.н., проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.

Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч.закл./ О.Г. Данильяна, О.П. Дзьовбань, С.І. Максимова та ін. / за ред. д-ра філос. Наук, проф. О.Г. Данильяна. Харків : Право,, 2009. 208 с.

Бахрах Д.Н. Административное право России: ученик. Москва : НОРМА: Инфра-М, 2000. 624 с.

Кісіль З.Р. Адміністративне право: навчальний посібник. [3-тє вид.]. Киъв: ЦУЛ, 2011. 698 с.

Гончарук С.Т. Основи адміністративного права: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2004. 200 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 2001. Т. 3 : К-М. 2001. 792 с.: іл.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 2001. Т. 5 : П-С. 2003. 736 с. : іл.

Мазур Т.В. Особливості методу публічно-правового регулювання та його прояви у фінансовому праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2014. Випуск 25. С. 171–175.

Лазор Л.І. Співвідношення приватних і публічних елементів правового регулювання у праві соціального забезпечення. Форум права. 2010. №4. С. 566-571.

Іващенко О.М. Адміністративно-правове регулювання корпоративних прав держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2008. 18 с.

Козачок Н.В. Способи та методи правового регулювання трудових відносин: співвідношення понять. Юридична наука і практика. 2011. №2. С. 85–89.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций. 4-е изд., стер. Москва: Омега–Л, 2006. 584 с.

Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник. Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. 480 с.

Манохин В.М. Российское административное право : учебник. Москва : Юрист, 1996. 472 с.

Рябець К.А. Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2007. 205 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

ЛЕГЕЗА, Ю. (2021). МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Law. State. Technology, (2), 25-30. https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-3

Номер

Розділ

Статті