ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ БАНДИТИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-7

Ключові слова:

злочини проти громадської безпеки, бандитизм, банда, організована група, злочинна організація

Анотація

У кримінальному законодавстві не розкривається зміст поняття банди, її тлумачення надається судо- вою практикою, зокрема, постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду суда- ми кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями». У зв’язку з цим виникає питання про доцільність використання вказаного поняття у Кримінальному кодексі України. Метою статті є обґрунтування доцільності визначення банди у кримінальному законодавстві з роз- криттям ознаки озброєності цього стійкого злочинного об’єднання. Реалізація поставленої мети передба- чає вирішення низки завдань: 1) здійснити історико-правовий аналіз поняття банди; 2) дослідити об’єктивні та суб’єктивні ознаки бандитизму; 3) проаналізувати практику застосування ст. 257 КК України. Наукова новизна. У статті розглянуті питання визначення поняття банди в українському криміналь- ному законодавстві XIX-XXI ст. ст., оскільки саме у цей час були сформовані базові інститути сучасного кримінального права України. Як висновок, у статті наголошується, що з метою унеможливлення неоднозначного тлумачення кри- мінального законодавства у КК України доцільно уникати понять, тлумачення ознак яких надається не законом, а судовою практикою. Доречним було б законодавче визначення банди у примітці до ст. 257 КК України з розкриттям ознаки озброєності цього стійкого злочинного об’єднання.

Посилання

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 13 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт-Петербург : Типография второго отделения собственной его Императорского Величества канцелярии. 1845. 922 с.

Уголовное уложение 22 марта 1903 г. Санкт-Петербург : Издание Н.С. Таганцева. 1904. 141 с.

Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. Москва : Госюриздат, 1959. 255 с.

Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М., Утевский Б.С. История советского уголовного права (1917 – 1947). Москва : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. 466 с.

Ошеров В.П. Преступная группа, шайка, банда и сообщество – организация по уголовному кодексу. Право и жизнь. 1994. Кн. 7-8. С. 67–69.

Уголовный кодекс УССР. Харьков : Юридическое издательство Наркомюста УССР. 1924. 75 с.

Уголовный кодекс УССР. Харьков : Юридическое издательство Наркомюста УССР. 1928. 79 с.

Гришанин П.Ф. Понятие преступной организации и ответственность ее участников по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 1951. 21 с.

Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924–1957 гг. /А.И. Апурин, Н.И. Марышева, О.А. Молчанова, Г.Р. Смолицкий, В.П. Чапурский, Х.Б. Шейнина; под ред.: Н.К. Морозова. Москва: Госюриздат, 1958. 280 с.

Кримінальний кодекс Української РСР від 28.12.1960 р. / Відомості Верховної Ради Української РСР. 1961. № 2. Ст. 14.

Про судову практику у справах про бандитизм: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07 липня 1995 р. № 9 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-95.

Пинчук В.И. Виды преступных организаций и ответственность их участников по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Ленинград, 1960. 16 с.

Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1 / отв. ред. Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 648 c.

Галиакбаров Р.Р. Групповые преступления: Постоянные и переменные признаки : Учебное пособие. Свердловск, 1973. 140 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

ШКОЛА, С. (2021). ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ БАНДИТИЗМУ. Law. State. Technology, (2), 50-55. https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-7

Номер

Розділ

Статті