«INTRA MUROS»: ВІД ПОГРЕБІВ ДО НОВОЇ МОДЕЛІ УВ'ЯЗНЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-16

Ключові слова:

позбавлення волі, ув’язнення, короткострокове ув’язнення, покарання, чинне законодавство, проєкт КК.

Анотація

Статтю присвячено аналізу покарання у вигляді позбавлення волі з позиції історичного підходу і його трансформації на сучасному етапі. Історичний досвід безцінний, оскільки дає змогу побачити як позитивні, так і негативні моменти формування та розвитку позбавлення волі як складової частини системи покарань. Разом із тим новий концепт, утілений у проєкті КК, ставить низку дослідницьких проблем, вирішення яких неможливе без порівняльного підходу з чинним КК. Побудова нової реальності кримінального законодавства в окремих випадках видається спірною і такою, що супроводжується зайвим ускладненням, разом із тим процес законодавчого оновлення має й позитивні аспекти. Мета статті – комплексний аналіз позбавлення волі як покарання та юридичної конструкції, у тому числі в його історико-хронологічному вимірі, без осмислення якого неможливе розуміння більшості сучасних процесів; виокремлення проблем, що існують у чинному кримінальному законодавстві, та надання рекомендацій для потенційного законодавства (проєкт КК). Проведене дослідження базувалося на методах наукового пізнання. В основу роботи покладено метод діа- лектичного матеріалізму, що дав змогу дослідити позбавлення волі як вид покарання й явище в органічному зв’язку з конкретними умовами дійсності. Серед інших – методи: 1) формальної логіки – системно-структурний, метод аналізу та синтезу; 2) емпіричні методи – описовий, метод інтерпретації (тлумачення), оцінювання; 3) спеціальні методи – порівняльного аналізу, формально-юридичний, критично-правовий, історично-правовий. Наукова новизна. У дослідженні вперше проаналізовано позбавлення волі не лише у його історичному вимірі і з позиції чинного законодавства, а й з погляду юридичного оформлення у проєкті КК. Висновки. Законодавче зародження ув’язнення як виду покарання відбулося ще у царський період. Радянський законодавець трансформував його у «позбавлення волі», яке закріплено і у чинному КК, що, на нашу думку, лише частково розкриває зміст цього покарання. Однак дефекти чинного законодавства не лише термінологічні: розмитість меж категорій злочинів, відсутність строкової варіації, логічні протиріччя – ось мала частина проблемного поля. Проєкт КК покликаний удосконалити норми кримінального права, проте деякі з його положень уже спірні. Поділ злочинів на 10 ступенів вирізняється теоретичною незрілістю, адже і доктрині, і законодавству відома чотирьохланкова система класифікації кримінальних правопорушень на проступки та нетяжкі, тяжкі, особливо тяжкі злочини, між тим запропонований у проєкті КК підхід характеризується формалізованою побудовою. Разом із тим недостатньо обґрунтованим, як мінімум із позиції загальної теорії права, видається ліквідація санкцій у статтях Особливої частини, що запропонована у проєкті КК. Не можемо підтримати й оновлення строків, які стартують від трьох місяців і повертають короткострокове ув’язнення, оскільки доречнішим, на нашу думку, було б увести альтернативні ув’язненню покарання – громадські роботи і обмеження волі.

Посилання

Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. Москва : Добросвет-2000 ; Горо- дец-2000. 464 с. 2. Выхорь С.С., Сумин А.В. Очерки истории уголовно-исполнительной системы : монография / ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. Иваново : ПресСто, 2019. 468 с.

Судебники Иоанна III и Иоанна IV 1497 и 1550 гг. / текст с указ. напеч. проф. М. Клочковым. Харьков : Издание Историко-филологического факультета Императорского Харьковского университета, 1915. 55 с.

Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. Москва : Моск. ун-т, 1961. 444 с.

Артикул Воинский 1715. URL: https://kp.rusneb.ru/item/reader/artikul-voinskii-1 (дата звернення: 28.07.2021).

Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила (Рекомендація № R (2006) 2 Комітету Міністрів дер- жав-учасниць). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_032 (дата звернення: 30.07.2021).

Римский статут международного уголовного суда. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_588#Text (дата звернення: 30.07.2021).

Білодід І.К., Коломієць В.Т., Ткаченко О.Б. Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т. 1: А–Г / за заг. ред. О.С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1982. 632 с.

Синявський В.В., Сергєєнкова О.П. Психологічний словник / за заг. ред. Н.А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с.

Проєкт нового Кримінального Кодексу: редакція від 25.07.2021. URL: https://newcriminalcode.org. ua/upload/media/2021/07/28/1-kontrolnyj-tekst-proektu-kk-25-07-2021.pdf.

Мирошниченко Н.А. Деякі проблеми загальної частини кримінального права України. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрель- цова. Миколаїв : Іліон, 2016. С. 661–671.

Мирошниченко Н.А. Роздуми щодо нової редакції КК України. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : матеріали міжнар. наук-.практ. конф., м. Одеса, 21 травня 2021 р. / за заг. ред. С.В. Ківалова. Одеса : Гельветика, 2021. Т. 2. С. 146–149.

Туляков В.А. Некоторые вопросы современной уголовно-правовой доктрины. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2011. Вип. 1. С. 23–25.

Морозова Л.А. Теория государства и права : учебник. Москва : Эксмо, 2010. 510 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

БАСАЛЮК, Н. (2021). «INTRA MUROS»: ВІД ПОГРЕБІВ ДО НОВОЇ МОДЕЛІ УВ’ЯЗНЕННЯ. Law. State. Technology, (3), 104-113. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-16

Номер

Розділ

Статті