АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ ТА СПОСОБІВ ОЦІНКИ ЇХ ЯКОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2023-3-9

Ключові слова:

методи прогнозування; екстраполяція; регресія; машинне навчання; якість прогнозу; похибка прогнозу.

Анотація

У даному тексті було досліджено різні методи прогнозування попиту, зокрема евристичні, екстраполяційні, регресійні та методи машинного навчання. Евристичні методи базуються на суб'єктивних оцінках експертів та можуть бути використані для довгострокового та середньострокового прогнозування, а також в умовах нестабільності. Однак вони мають свої недоліки, такі як суб'єктивність та можливість зміщення прогнозу. Математичні методи екстраполяції та регресії ґрунтуються на статистичних тенденціях та дозволяють прогнозувати майбутні значення на основі минулих даних. Вони мають просту реалізацію і зрозумілу інтерпретацію результатів, але також обмежені недостовірністю даних та неможливістю передбачити нестабільні умови в майбутньому. Машинне навчання представляє альтернативний підхід до прогнозування, використовуючи великий обсяг даних. Воно включає алгоритми керованого навчання, неконтрольованого навчання та глибокого навчання, кожен з яких має свої особливості і застосовується для різних типів завдань. Підкреслюється, що регресійні моделі та методи машинного навчання мають свої переваги, такі як здатність враховувати багато змінних і факторів, але також мають складність в реалізації та інтерпретації результатів прогнозу. В тексті розглянуто основні способи розрахунку похибки прогнозування та шкалу оцінки якості прогнозування в залежності від значення похибки. Наголошується, розрахунок цих показників передбачає лінійний розвиток подій, тоді як нелінійні події можуть впливати на точність прогнозу. Наприклад, збої в роботі постачальника або магазину можуть призводити до збільшення похибки прогнозу. Таким чином, необхідно враховувати нелінійний характер подій при оцінці точності прогнозу Отже, вибір методу прогнозування залежить від конкретної ситуації та доступності даних. Кожен метод має свої переваги та обмеження, і їх використання повинно бути обґрунтоване і здійснюватись з урахуванням особливостей конкретного прогнозувального завдання.

Посилання

Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посібник. 2-ге вид., К.: Знання, 2012. C. 591.

Юрченко М.Є. Прогнозування та аналіз часових рядів. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика», «Економічна аналітика». Чернігів: ЧНТУ, 2018. C. 88.

Гече Ф.Е., Мулеса О.Ю., Гриненко В.В., Смоланка В.Ю. Знаходження найвпливовіших факторних ознак при побудові лінійних регресійних моделей. Technology Audit and Production Reserves, 3(2(47), 2019. P. 20–25. URL: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.175020

Вітинський П.Б., Ткаченко Р.О. Нейроподібна структура для задач прогнозування в умовах коротких вибірок даних. Науковий вісник НЛТУ України, т. 29, No. 5, 2019. C. 147–150.

Макаренко М.В., Гудкова В.П., Аджавенко М.М., Приймук О.Р., Творонович В.І. Економічне прогнозування: навч. посібник. К.: ДЕТУТ, 2014. С. 161.

Mescon M.H., Albert M., Khedouri F. Management. Harpercollins College Div, 1988. P. 777.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. C. 554.

Чубукова О.Ю., Рубан В.Я., Антошкіна Л.І. Економічна кібернетика: підручник. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Ю. Чубукової. Донецьк: ЮгоВосток, 2014. C. 454.

Бутакова М.М. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник. 2-е вид., випр. М.: КНОРУС, 2010. C. 168.

Smeekes S., Wijler E. Macroeconomic forecasting using penalized regression methods. International Journal of Forecasting, 34 (3), 2018. P. 408–430. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2018.01.001

Alvarez-Diaz M., Alvarez A. Forecasting exchange rates using local regression. Applied Economics Letters, 17 (5), 2010. P. 509–514. URL: https://doi.org/10.1080/13504850801987217

Кононова К.Ю. Машинне навчання: методи та моделі: підручник для бакалаврів, магістрів та докторів філософії спеціальності 051 «Економіка». Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. C. 301.

Suthaharan S. Machine Learning Models and Algorithms for Big Data Classification: Thinking with Examples for Effective Learning. Springer, 2016. P. 556.

Кондіус І.С. Електронний посібник з дисципліни: Фінансове прогнозування. Луцький національний технічний університет, Луцьк, 2018. C. 160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-12