ЕВОЛЮЦІЙНИЙ МЕТОД ПОШУКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ РОЮ ЧАСТОК ТА МОДЕЛЮВАННЯ ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2023-4-1

Ключові слова:

еволюційний метод, оптимізація, штучні імунні системи, ройовий інтелект, популяція, стиснення, технологія.

Анотація

Запропоновано метод оптимізації неперервних функції багатьох змінних, який втілює підходи методів рою часток та моделювання штучної імунної системи. Проведено дослідження з метою визначення оптимальних налаштувань алгоритму, що реалізує запропонований метод. Показано, що запропонований метод може бути застосований як складова інформаційної технології супроводу підтримки управлінських рішень та розв’язання задач оптимізації технологічних процесів у металургійному виробництві. Метою роботи є розробка оригінального гібридного методу глобальної оптимізації на основі методу штучної імунної системи та методу рою частинок, а також формулювання рекомендацій щодо налаштування його параметрів. Запропонований метод має прискорити прийняття рішень при керуванні технологічними процесами у металургійному виробництві та підвищити їх точність. Методологія забезпечення рішення полягає у поєднанні основних пошукових операторів еволюційних методів оптимізації на основі рою часток і моделювання штучної імунної системи людини. Використовуються традиційні для ройового пошуку кроки з пошуку рішення та обміну інформацією про знайдені локальні оптимуми. Такий пошук доповнюється принципом змагальності, запозиченим у методі штучної імунної системи, для чого популяція поділяється на менші рої або пошукові команди. Також запропоновані кроки контролю різноманіття в рої та радіусу розсіювання часток. Останнє дозволяє вирішувати задачі як безумовної, так і умовної оптимізації у неперервному просторі високої розмірності. Наукова новизна отриманих у роботі результатів полягає в формулюванні нового еволюційного методу оптимізації в неперервному просторі на основі ройового інтелекту, який на відміну від відомих раніше ройових методів використовує принцип змагання підгруп рою та оператор стиснення популяції, властивих методу моделювання штучних імунних систем. Емпірично встановленні параметри методу, що визначають його ефективність. Висновки. Застосування запропонованого еволюційного методу пошукової оптимізації до мінімізації тестових функцій у неперервному просторі розмірністю до 20 показало його ефективність у порівнянні з відомими раніше. В подальшому актуальним бачиться застосування викладеного алгоритму для розв’язання задач оптимізації технологічних процесів у металургійному виробництві. Зокрема, даний алгоритм вбачається ефективним для задач шихтування, оптимізації використання феросплавів у ливарному виробництві, а також при прогнозуванні механічних властивостей готової продукції.

Посилання

Богушевський, В. С. Розрахунок металевої частини шихти киснево-конвертерної плавки / В.С. Богушевський, В.Ю. Сухенко, К.О. Сергеєва, С.В. Жук // Металлургическая и горнорудная промышленность. 2010. № 7. С. 266 – 269.

Желдак Т.А. Математична модель матеріально-теплового балансу плавки в кисневому конвертері та критерій її оптимізації / Т.А. Желдак, Д.О. Воловенко // Інформаційні технології в освіті, науці й техніці (ІТОНТ-2012): матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: Черкаси, 25-27 квітня 2012 р. Черкаси: ЧДТУ, 2012. т.1. с. 23-24.

Levitin, Anany. Introduction to the design & analysis of algorithms / Anany Levitin. 3rd ed. 2012. 589p.

Гончаренко Я.В. Математичне програмування. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. 184 с.

Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації.: Навчальний посібник. Черкаси: Брама-Україна, 2005. 608 с.

Комп'ютерна математика. Оптимізація обчислень [Текст] : зб. наук. пр. / відп. ред. І. В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. К., 2001.

Субботін С. О., Олійник А. О., Олійник О. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія / Під заг. ред. С. О. Субботіна. Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. 375 с.

Das A. and Chakrabarti B. K. (Eds.), Quantum Annealing and Related Optimization Methods, Lecture Note in Physics, Vol. 679, Springer, Heidelberg. 2005

Bratton, Daniel; Kennedy, James. Defining a Standard for Particle Swarm Optimization. Proceedings of the 2007 IEEE Swarm Intelligence Symposium (SIS 2007). pp. 120–127. doi:10.1109/SIS.2007.368035

G. Karafotias, M. Hoogendoorn and A. E. Eiben, "Parameter Control in Evolutionary Algorithms: Trends and Challenges," in IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 19, no. 2, pp. 167-187, April 2015, doi: 10.1109/TEVC.2014.2308294.

Lucinska M., Wierzchon S.T. Hybrid Immune Algorithm for Multimodal Function Optimization // Recent Advances in Intelligent Information Systems, 2009, pp. 301-313. [Електронний документ]. URL: http://iis.ipipan.waw.pl/2009/proceedings/iis09-30.pdf.

Rowan T.H. Functional Stability Analysis of Numerical Algorithms, Ph.D. Thesis, Department of Computer Sciences, University of Texas at Austin, 1990. [Електронний документ]. URL: http://reference.kfupm.edu.sa/content/f/u/functional_stability_analysis_of_numeric_1308737.pdf.

Bernardino, H.S.; Barbosa, H.J.C. Artificial Immune Systems for Optimization. In: Chiong, R. (eds) Nature-Inspired Algorithms for Optimisation. Studies in Computational Intelligence, vol 193. Springer, Berlin, Heidelberg. 2009. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00267-0_14

Navarro-Caceres, M.; Herath, P.; Villarrubia, G.; Prieto-Castrillo, F.; Venyagamoorthy, G.K. "An Evaluation of a Metaheuristic Artificial Immune System for Household Energy Optimization", Complexity, vol. 2018, Article ID 9597158, 11 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/9597158

Fernandez-Marquez, J.L., Di Marzo Serugendo, G., Montagna, S. et al. Description and composition of bio-inspired design patterns: a complete overview. Nat Comput 12, 43–67 (2013). https://doi.org/10.1007/s11047-012-9324-y

Lin, Q.; Zhu, Q.; Wang, N. and al. A multi-objective immune algorithm with dynamic population strategy, Swarm and Evolutionary Computation, Volume 50, 2019, 100477, https://doi.org/10.1016/j.swevo.2018.12.003

Li, L.; Lin, Q.; Ming, Zh. A survey of artificial immune algorithms for multi-objective optimization, Neurocomputing, Volume 489, 2022, Pages 211-229, https://doi.org/10.1016/j.neucom.2021.08.154

Qi, Y.; Hou, Zh.; Yin, M.; Sun, H. & Huang, J. An immune multi-objective optimization algorithm with differential evolution inspired recombination, Applied Soft Computing, Volume 29, 2015, Pages 395-410, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.01.012

Yıldız, A. R. An effective hybrid immune-hill climbing optimization approach for solving design and manufacturing optimization problems in industry, Journal of Materials Processing Technology, Volume 209, Issue 6, 2009, Pages 2773-2780, https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2008.06.028

Zheldak T. Efficiency Improvement of the Algorithm Based on an Artificial Immune System Modeling Applied to Continuous and Combinatorial Problems / Zheldak, T., Ziborov, I., Lyman, V., Zhuk, A. // CEUR Workshop Proceedings, 3106, 2021. pp. 82 – 95.

Avramenko S.E. Guided hybrid genetic algorithm for solving global optimization problems / S.E. Avramenko, T.A. Zheldak, L.S. Koriashkina // Radio Electronics, Computer Science, Control. 2021. № 2.: 174-188. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-2-18

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28