СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ У СФЕРІ НАДАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2023-4-8

Ключові слова:

підприємництво, системний аналіз, прогнозування ветеринарних послуг.

Анотація

З формуванням в Україні ринкових умов лікування тварин та надання ветеринарно-санітарних послуг все більше стають прерогативою приватної ветеринарної медицини. Незважаючи на умови жорсткої конкуренції, в якій працюють комерційні заклади та лікарі-підприємці, ринок ветеринарних послуг весь час зростає. Проте ця сфера залишається менш дослідженою і поширеною порівняно з іншими галузями. Отже, започаткування бізнесу у сфері надання ветеринарних послуг, навіть при наявності конкуренції, є перспективним напрямом підприємницької діяльності, це зумовлює актуальність проведеного дослідження. Метою роботи є здійснення аналізу тенденцій розвитку ветеринарних послуг в різних регіонах України та визначення областей, які можуть бути потенційно привабливими для започаткування ветеринарного бізнесу. Для цього проведено аналіз кількості закладів ветеринарної медицини у регіонах України, виділено, п’ять регіонів, де спостерігається стрімкий розвиток сфери ветеринарних послуг. Ці регіони розглядаються як найбільш перспективні для підприємництва. Крім того, проведено прогноз розвитку ветеринарного бізнесу в трьох регіонах за допомогою різних методів короткострокового прогнозування, зокрема із застосуванням моделей Хольта – Вінтерса, Брауна та методу ковзного середнього. Виявлено найбільш застосовні підходи для прогнозування на два роки. Отримані оцінки прогнозу підтвердили його адекватність. Проведений аналіз підтвердив потенціал започаткування бізнесу у сфері надання ветеринарних послуг і дозволив визначити найбільш перспективні регіони для започаткування ветеринарного бізнесу. Майбутні наукові дослідження можуть бути спрямовані на моделювання розвитку ветеринарних послуг з урахуванням специфіки обраних регіонів та напрямків ветеринарної медицини. Поглиблене вивчення динаміки цієї галузі дозволить виявити та використати нові можливості для розвитку бізнесу в сфері ветеринарної медицини в Україні. 

Посилання

Коти проти собак: кого українці заводять частіше – опитування [Електронний ресурс]. URL: https://suspilne.media/179010-koti-proti-sobak-kogo-ukrainci-zavodat-castise-opituvanna / (дата звернення: 22.12.2023). Назва з екрану.

Закон України «Про ветеринарну медицину»: офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 04 лютого 2021 р. : із змінами та допов. станом на 22 грудня 2023р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-20#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»: офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 02 березня 2015 р.: із змінами та допов. станом на 22 грудня 2023 р [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Жуковський М. О. Аналіз міжнародного досвіду фінансування протиепізоотичних заходів / М. О. Жуковський, В. В. Місніченко, В. В. Недосєков. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_1_24

Поперечний С. І. Маркетингово орієнтований підхід до формування сфери ветеринарних послуг / С. І. Поперечний, Л. В. Одинак // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2006. Спец. вип.: Маркетинг: теорія і практика : в 2 т. Т. 2. С. 616 – 623.

Кручиненко О. В. Теоретичні аспекти формування ринку ветеринарних послуг у тваринництві / О. В. Кручиненко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2017. № 4. С. 98 –102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2017_4_19

Аранчій Я.С. Системно-структурний аналіз сутності ветеринарних послуг і особливостей їх надання // Я.С. Аранчій, О.В. Круковська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип. 2. С. 32 – 38.

Випадки використання методів математичного моделювання для фальсифікації наукового підгрунтя регулювання чисельності бродячих (безпритульних) тварин / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Математичне моделювання в економіці. 2015. № 1(2). С. 61 – 72.

Державна служба статистики України // Офіційний сайт. URL: ukrstat.gov.ua (дата звернення: 22.12.2023) Назва з екрану

Круковська О.В. Формування ринку ветеринарних послуг: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. URL: https://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Economics/71756.doc.htm (дата звернення: 22.12.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28