Вимоги до оформлення статей

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Автор визначає індекс УДК.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (оформлюється за прикладом).

Назва статті (всі великі літери) українською та англійською мовами.

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації).

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з погляду інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • визначення мети дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших досліджень;
  • список літератури / References.

Посилання на джерела в тексті подаються в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінки, з яких здійснюються запозичення (Бібіков, 2010, с. 25–34). Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою (Бібіков, 2010; Шевченко, 2007; Коваленко, 2015), сторінки вказуються при необхідності.

Список використаних джерел складається з двох блоків (незалежно від мови):

Література. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. За наявності вказується DOI.

References. Це ті ж самі джерела, але англійською мовою, оформлені відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA. Назви україноомовних джерел подаються транслітерацією*, а в дужках – наводиться переклад.

*Сайт транслітерації: українська.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 004.896

 

Віталій БАШТАННИК

доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Дніпро, Україна), e-mail: vbashtannyk@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5969-3620

 

Бібліографічний опис статті: Баштанник, В. (2023). Формування системи фінансово-інформаційного забезпечення екологічно орієнтованого управління підприємством. Публічне управління та місцеве самоврядування, 1, 3–10, doi:

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ

ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

 Актуальність дослідження зумовлена необхідністю змін у методиці та організації фінансово-інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання(не менше 1800 символів із пробілами)

    Ключові слова: система фінансово-інформаційного забезпечення, сталий розвиток, екологічна безпека, екологічно орієнтоване управління, нефінансова звітність.

 

Vitalii BASHTANNYK

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (Dnipro, Ukraine), e-mail: vbashtannyk@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5969-3620

 

To cite this article: Bashtannyk, V. (2023). Formuvannia systemy finansovo-informatsiinoho zabezpechennia ekolohichno oriientovanoho upravlinnia pidpryiemstvom [Formation of the system of financial-information support of environmentally-oriented management of the enterprise]. Public Administration and Local Government, 1, 3–10, doi:

 

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL-INFORMATION SUPPORT

OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED MANAGEMENT

OF THE ENTERPRISE

 

    The relevance of the study is due to the need for changes in the methodology and organization of financial and information support for the activities of business entities… (не менше 1800 символів із пробілами)

    Key words: financial information system, sustainable development, environmental safety,environmentally oriented management, non-financial reporting.

 

    Основний текст статті … (Пушкар, Голінач, 2018).

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Akimova L. M., Levytska S. O., Pavlov K. V. The role of accounting in providing sustainable development and national safety of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 3. № 30. Р. 54–61. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179501.
  2. Пушкар М. С., Голінач Л. І. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія і практика : монографія. Тернопіль : Картбланш, 2018. 214 с.

 

REFERENCES:

  1. Akimova L. M., Levytska S. O., Pavlov K. V. (2019). The role of accounting in providing sustainable development and national safety of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(30), pp. 54–61. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179501.
  2. Pushkar M. S., Holinach L. I. (2018). Sotsialna vidpovidalnist biznesu: teoriia i praktyka [Social responsibility of business: theory and practice] : monohrafiia. Ternopil : Kartblansh, 214 p. [in Ukrainian]