НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Микола Олександрович МАЛАНЧІЙ

DOI:

https://doi.org/10.33287/102074

Ключові слова:

кадровий менеджмент Державної прикордонної служби України, службово-бойова діяльність, управління, нормативно-правові засади, законодавче забезпечення.

Анотація

Структурується поняття «персонал Державної прикордонної служби». Обгрунтовується, що головним документом, який орієнтує розвиток кадрового менеджменту в Державній прикордонній службі України, є Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України, метою якої є забезпечення ефективної реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Аналіз нормативно-правових засад кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України засвідчує, що служба в підрозділах охорони державного кордону має велику соціальну та державну важливість. Вона регламентується низкою законодавчих актів. Як самостійний вид служби прикордонна служба має, крім правової, організаційну відмінність від інших видів служб, що виявляється в обмеженні служби межами системи прикордонних органів.

Посилання

Будник С. М. Формування професійної готовності офіцерів-прикордонників до творчого вирішення завдань управлінської діяльності: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Хмельницький, 2006. 231 с.

Кодекс законів про працю України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Машталер А. М. Модель розвитку професійної компетентності офіцерів- прикордонників у системі підвищення кваліфікації. Зб. наук. пр. Нац. акад. Державноі" прикордонноі" служби Украі"ни. Сер. «Педагогічні та психологічні науки». 2015. № 1 (74). С. 133 – 144. URL: file:///C:/Users/Master/Downloads/znpnapv_ppn_2015_1_13.pdf.

Половніков В. В. До питання про зміст та особливості управління персоналом Державної прикордонної служби України. Вісн. Нац. акад. Державноі" прикордонноі" служби Украі"ни. Сер. «Психологічні науки». 2012. № 4. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ ir bis_n buv/ c gii r bis _64. e xe ?I21D BN=LINK&P21DB N=UJ RN&Z 21I D= & S21REF=10& S21CNR= 20& S21STN= 1& S21FMT= ASP_meta&C21COM= S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2012_4_33.

Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2232-XII в редакції від 20 квіт. 2017 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.

Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про державну прикордонну службу України»: Закон України від 9 квіт. 2015 р. № 306-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/306-19#Text.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 662-IV. Відом. Верховноі" Ради Украі"ни. 2003. № 27. Ст. 208.

Про державну службу: Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Указ Президента України від 20 лют. 2018 р. № 2268-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ go/2268-19. 10. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовт. 1993 р. № 3551-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3551-12.

Про часткову мобілізацію: Указ Президента України від 17 берез. 2014 р. № 303/ 2014. URL: http://www.dt-kt.com/ukaz-prezydenta-ukrajiny-pro-chastkovu-mobilizatsiyu-vid- 17-03-2014-r-3032014.

Статути Збройних сил України. Київ: Атіка, 2008. 432 с.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2015 р. № 1189-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1189-2015-%D1%80.

Теорія управління в органах внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. А. Ліпкана. Київ: КНТ, 2007. 884 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18