ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-1

Ключові слова:

державна служба, публічний службовець, реформи, законодавство, етика, прозорість, принципи, еволюція, Україна, влада, громадяни

Анотація

Автором досліджено історичний шлях формування та розвитку інституту публічної служби в Україні на трьох ключових етапах. Зазначено, що на початковому етапі після отримання незалежності, виникала потреба в створенні сучасного інституту публічної служби, спрямованого на служіння громадянам, а не політичним інтересам. На другому етапі впровадження стратегії реформування державної служби було пов’язане з нарощуванням кадрового потенціалу та створенням ефективного державного апарату. На третьому етапі акцентується увага на етичному аспекті публічної служби, зокрема затвердженні правил етичної поведінки. З’ясовано, що законодавчі зміни лягли в основу державної служби в Україні: служіння державі і суспільству, гідна поведінка, доброчесність, лояльністіь політична нейтральністіь прозорість і підзвітність, сумлінність. Зазначається, що незважаючи на досягнені успіхи, інститут публічної служби потребує подальших зусиль для повної відповідності стандартам Європейського Союзу та підвищення довіри громадян. Досліджено основні етапи еволюції законодавства про державну службу, зокрема звернення до нового Закону України «Про державну службу»у 2015 році. Зазначено, що цей закон визначає принципи та організаційні засади забезпечення ефективної, професійної, політично нейтральної та громадянської орієнтованої державної служби. Підкреслено важливу роль Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України у плануванні, узгодженні та контролі за державною службою, а також його відповідальність у розробці та поданні Кабінету Міністрів проєктів нормативних актів та наданні методичного керівництва конкурсному відбору. Досліджено суттєвість боротьби з корупцією у сфері державної служби та введення відповідного законодавства, спрямованого на уникнення, виявлення проявів корупції. Отже, стаття висловлює висновок про важкі, але обіцяючи зміни у розвитку інституту публічної служби в Україні та вказує на можливості його майбутнього розширення.

Посилання

Галай В. Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України. Актуальні проблеми правознавства. № 2(18), 2019 р. С. 33–38.

Дєгтяр О. А. Державна служба: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання. Публічне управління та адміністрування. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019 р. С. 128.

Іванов Є. В. Історія зародження та розвитку державної служби Україні в контексті викликів сьогодення. Теорія та історія публічного управління. № 2, 2021 р. URL:http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/2_2021/4.pf.

Конституції України від 28 червня 1996 році № 254к/96-ВР URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Липовська Н. А. Публічно-службові відносини в системі демократичного врядування. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. № 1, 2023 р.

Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні. Київ 2018 р. С. 12.

Правовий статус людини і громадянина в Європейському союзі URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/eulaw/info/lec6.html.

Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05 жовтня 1995 року, № 356/95-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/356/95-%D0%B2%D1%80

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-%D0%B2%D1%80.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001р. № 2493-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2493-14.

Серьогін С. М., Липовська Н. А., Бородін Є. І. Публічна служба. Дніпро. ГРАНІ, 2019 р. С. 384 URL: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/162886/2019_9_Publichna_sluzhba_2_2019.pdf?sequence=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19