СИСТЕМА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2024-1-2

Ключові слова:

антикорупційні заходи, ефективність, правоохоронна діяльність, колабораціонізм, державне управління, сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози, міжнародний досвід

Анотація

У статті досліджено антикорупційні заходи як важливий елемент сучасного державного управління, спрямований на запобігання, виявлення та припинення корупційних дій у всіх сферах життя суспільства. Ці заходи охоплюють широкий спектр стратегій, політик, законів і механізмів, включаючи створення ефективних механізмів контролю, зміцнення правової бази, розробку етичних стандартів та підвищення свідомості громадян. У сучасному державному управлінні існує серйозна проблема корупції та колабораціонізму, що ставить під загрозу ефективність правоохоронної діяльності та довіру громадян до державних структур. Незважаючи на існуючі антикорупційні заходи, існують фактори, такі як політичний тиск, недостатня кваліфікація правоохоронців, низький рівень координації між органами влади та обмеженість ресурсів, які ускладнюють боротьбу з цими негативними явищами Мета. Мета статті полягає у визначенні ефективних антикорупційних стратегій та заходів, спрямованих на підвищення ефективності правоохоронної діяльності та протидію колабораціонізму в контексті державного управління. Результати. Виявлено, що ефективність правоохоронної діяльності є ключовим аспектом боротьби з корупцією, вимагаючи професіоналізму та незалежності від політичних чи інших впливів. Протидія колабораціонізму також важлива, оскільки вона має на меті припинення неправомірного співробітництва чиновників або працівників державних установ з корупційними групами чи організаціями. Крім того, державне управління виступає організаційною системою, що охоплює всі аспекти управління країною чи регіоном, включаючи законодавчу, виконавчу та судову владу, і визначає напрямки та механізми впровадження антикорупційних заходів. Сучасні дослідження в галузі державного управління та боротьби з корупцією підкреслюють важливість і складність завдань, пов'язаних із попередженням корупції та колабораціонізму. Для ефективного аналізу цих проблем важливо визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози антикорупційних заходів. Підкреслено у таблиці такий аналіз, який допомагає структурувати і систематизувати інформацію. Серед сильних сторін відзначається висока кваліфікація та етика правоохоронців, незалежність та об'єктивність їхньої роботи, а також ефективна співпраця між органами влади. Однак, слабкі сторони включають недостатню кваліфікацію та етику деяких правоохоронців, політичний тиск на правоохоронні органи, а також недостатню координацію та недостатність ресурсів. Можливості включають запровадження програм підвищення свідомості громадськості, поліпшення технологій контролю та міжнародне співробітництво, тоді як загрози можуть виникати з політичних переворотів, міжнародної корупції та спротиву з боку корупційних угруповань. Такий аналіз допомагає ідентифікувати ключові напрямки для поліпшення ефективності антикорупційних заходів та державного управління.

Посилання

Бобровська О. Сучасний стан інвестиційної безпеки України в умовах Covid-19 та її вплив на фінансово-економічну ситуацію держави. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(36), 233–242. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227770

Брус Т. М., Ковальов В. Г. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 3, 2016 р. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=954

Гулак О. В., Курило В. І., Дубчак Л. М. До питання про шляхи подолання корупції в Україні. Право та державне управління. № 1, 2021 р. С. 196-201 URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2021/31.pdf

Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. / Л. Докієнко та ін. Київ : Академвидав, 2011. 408 с.

Камардіна Ю. В., Філіпенко А. С. Антикорупційні програми органів місцевого самоврядування як організаційно-правові засоби протидії корупції. Право. № 23–24, 2022 р. URL: https://visnyk-pravo.mdu.in.ua/ARHIV-uk/23-24/8.pdf

Кирюха К. І. Напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання запобігання корупції в органах національної поліції України. Право. № 73, 2022 р. С. 32–37 URL: https://visnykjuris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/11/7-1.pdf

Клименко В., Акімова Л, Докієнко Л. Фінансовий ринок : навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015, 358 с.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Сучасні підходи до проблем реформування антикорупційних державних органів в Україні. Вчені записки Університету “КРОК”. № 2, 2019 р. С. 85–93.

Акімова Л., Акімов О. Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.) МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк “Наука та безпека”. Харків : ХНУВС, 2022 р. 232 с.

Чернєй В. В., Гусарєв С. Д., Чернявський С. С. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) : у 2 ч. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019 р. Ч. 1. 264 с.

Kryshtanovych M., Akimova L., Shamrayeva V., Karpa M., Akimov O. Problems of European integration in the construction of EU security policy in the context of counter-terrorism. International Journal of Safety and Security Engineering. 2022. Vol. 12, No. 4. pp. 501–506. https://doi.org/10.18280/ijsse.120411

Marchenko A., Akimova L., Akimov O. The current state of ensuring the effectiveness of coordination of anticorruption reform. Alta: Journal of interdisciplinary research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special issue XX, 78–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14