РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ РЕСПОНСИВНОСТІ ЯК УМОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО УРЯДУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2024-1-3

Ключові слова:

респонсивність, інститут, державна влада, державне управління, демократичне урядування

Анотація

Актуальність. Актуальність дослідження особливостей функціонування інститутів у системах управлінні є дослідницькою проблемою, яка продовжує бути актуальною вже тривалий період часу. Переважно, основним предметом наукового аналізу у даному контексті виступає інституціональна спроможність як функціональний атрибут публічної влади. Однак, важливе значення при цьому також має чутливість інститутів до запитів щодо регулювання суспільних відносин. Вважаємо за необхідне звернути особливу увагу на співвіднесення потенціалу респонсивності та спроможності щодо реалізації управлінського потенціалу інститутами політичної системи. Мета. Метою статті є аналіз інституціональних особливостей реалізації державної влади в системах управління на засадах респонсивності у контексті демократичного врядування. Результати. Дослідження показало, що з усіх компонентів інституціональної спроможності саме респонсивність управління як процесу найбільше визначає ключові аспекти демократичного врядування. Актуалізовано необхідність для публічних інститутів відповідати сучасним міжнародним стандартам участі в урядуванні, а також у форматі публічної політики – відповідати на запити принаймні більшої частини суспільства в державі. Доведено, що національна система управління може зазнавати суттєвих трансформацій на шляху реформування для відповідності міжнародно-правовим нормам (що актуально для колишніх автократій) або інтеграції до наднаціонального об’єднання держав. Таким чином, з’ясовано, що респонсивність інститутів управління є важливим принципом демократичного урядування, однак необхідна розробка запобіжних механізмів для того, щоб у випадку абсолютизації суспільного чинника зберегти їх спроможність. У контексті даної проблематики на прикладі України таким запобіжним механізмом може бути розбудована на засадах гуманістичних принципів та європейських цінностей, але автономна і впорядкована система національного законодавства як складова інституціональної спроможності.

Посилання

Almond G. Political systems and political change. The American Behavioral Scientist. Vol. 6. 1963. Р. 3–10.

Dahl R.A. Polyarchy: participation and opposition. New Haven : Yale University Press. 1971. 257 р.

Etzioni A. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes. New York : Free Press. 1968. 729 p.

Kumar V., Reinartz W. Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools. Springer Texts in Business and Economics. Heidelberg : Springer-Verlag GmbH Germany, 2012. 379 р.

Баштанник В.В., Гавриленко К.М., Рагімов Ф.В. Захист прав людини публічною адміністрацією та інституціями громадянського суспільства в умовах правового режиму воєнного стану і системних реформ. Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : Матеріали VІ Міжнародного правничого форуму, м. Чернівці, 9 червня 2023 р. Львів – Торунь, 2023. С. 244–248.

Боднар В. Сучасні теорії конфлікту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. Вип. 15. 2010. С. 220–224.

Горбач О., Сигідус К. Порівняльний аналіз Європейської стратегії безпеки (2003) та Глобальної стратегії Європейського Союзу (2016). Гуманітарні візії. 2017. № 10/25. С. 57–62.

Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2010. 348 с.

Єгоричева С.Б., Лахижа М.І. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах. Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. 304 с.

Касьяненко В.О. Інноваційний потенціал національної економіки. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професора Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. Суми, 2013. С. 87–89.

Колодій А.Ф. Визначення критеріїв та вимірювання демократичності врядування в Україні. Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Львів, 22 жовтня 2010 р. Львів, 2010. С. 29–55. URL: https://political-studies.com/?p=675 (дата звернення 17.02.24).

Лахижа М. Поняття респонсивності публічної адміністрації у працях польських вчених. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали ХХ науково-практичної конференції, м. Дніпро, 18 травня 2023 р. Дніпро, 2023. С. 80–82.

Лахижа М.І. Респонсивність як умова модернізації суспільства. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 1. С. 41–45.

Лозинська, Т.М. Респонсивність як нова ознака маркетингу на продовольчому ринку. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 26-28 вересня 2013 р. Суми, 2013. С. 173–175. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/37412/1/Lozynska_marketing.pdf;jsessionid=7A80D53347B129679C682D5831CC01A4 (дата звернення 17.02.24).

Мельничук С.М. Взаємозв’язок моделі сучасної держави Україна з її функціями: теоретичні питання. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія: Право. 2021. Вип. 63. С. 17–21.

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. 779 с.

Практики впровадження бюджету участі у Донецькій та Луганській областях. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/participatory-budgeting-v2.pdf (дата звернення 17.02.24).

Тарасова Г.О. Адаптаційна диверсифікація розвитку промислового підприємства в умовах кризи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19. Ч. 3. С. 91–96.

Торчинюк В. Розвиток інституціональних засад реформування в Україні як напрям публічноуправлінської діяльності в умовах повоєнного відновлення. Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку територій і громад в Україні : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Дніпро, 4 травня 2023 р. Дніпро, 2023. С. 209–211.

Юхно І.В. Інституціональні засади публічноуправлінської діяльності в умовах конституційного реформування : дис. … доктора філософії за спеціальністю 281. Дніпро, 2022. 240 с.

Янченко А.О. Форми політичної участі: аналітичні підходи до картування партисипації громадян. Політикус. 2021. Вип. 3. С. 94–101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14