ПРАВА ДИТИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-12

Ключові слова:

безпечне інформаційне середовище, кібербулінг, право на свободу вираження, право дитини на працю.

Анотація

Питання правового регулювання реалізації та захисту прав дитини в інформаційному цифровому просторі відповідно до положень чинного законодавства України вирішується фрагментарно та на низькому рівні ефективності. Попри ухвалення 3 березня 2021 р. Розпорядження Кабінету Міністрів Концепції з роз- витку цифрових прав дітей низку проблем реалізації та захисту прав дитини в інформаційному цифровому просторі не визначено, зокрема не врегульованими залишилися права дитини на захист персональних даних під час судового розгляду відповідної справи; поза межами правового поля залишено питання реалізації права на працю, зокрема шляхом створення інформаційного блогу чи каналу, тощо. Метою статті є визначення регулювання прав дитини в інформаційному цифровому просторі. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань: 1) здійснення групування прав дитини в інформаційному цифровому просторі; 2) пошук напрямів забезпечення ефективності законодавчого регулювання прав дитини в інформаційному цифровому просторі. Наукова новизна. У статті визначено класифікацію прав дитини в інформаційному цифровому просторі та напрями забезпечення ефективності їх нормативного регулювання. Як висновок, у статті права дитини в інформаційному цифровому просторі поділено на: 1) права дитини на створення безпечного інформаційного простору, до складників якого відноситься забезпечення права дитини на захист від проявів кібербулінгу, заборона поширення культу насильства та жорстокості, порнографії, ворожнечі тощо; 2) права дитини на захист її персональних даних, у тому числі неприпустимість установлення особи дитини в судовому процесі шляхом ідентифікації її місця навчання, проживання у разі його публічності; 3) права дитини на освіту, що реалізується в інформаційному цифровому просторі, при цьому необхідним є закріплення механізму здобування особою освіти самостійно, так зване право особи на самоосвіту; 4) права дитини на свободу вираження думок, у тому числі шляхом опанування професії «блогер».

Посилання

Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та освітян. Міжнародний союз електрозв’язку. 2020. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/1/za-initsiativimintsifri- pidgotuvali-rekomendatsii-shchodo-zakhistu-ditey-u-tsifrovomu-seredovishchi/COP-Guidelines-for- Parents-Educators-UAfin.pdf.

Про схвалення Концепції з розвитку цифрових прав дітей та затвердження плану захо- дів з її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-р#Text (дата звернення: 21.07.2021).

Directive 2010/13/EU of The European parliament and of The Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (codified version). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0013-20181218&fr om=EN.

Проєкт Національної стратегії з захисту дітей в цифровому середовищі на період до 2025 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1w1nrWgnP0Miwb_-SxMU1TPNgZdn-rAFU/view.

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2657-12#Text.

Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2402-14#Text.

Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text.

Кібербулінг – що це та як це зупинити? UNICEF. URL: https://www.unicef.org/ukraine/cyberbulling.

Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (некримінальний аспект). ОБСЄ. 2020. 88 с.

Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (кримінальний аспект). ОБСЄ. 2020. 128 c. 11. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#Text.

Купіна Л.Ф. Трудоправоий статус неповнолітніх: ефективність його правового регулювання. Діти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства (правовий аспект) : монографія / за ред. Б.І. Андру- сишина, В.Ю. Стеценко. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. С. 220–234.

Європейська соціальна хартія (переглянута). Страсбург, 03 травня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

Трудовий кодекс України : проєкт закону України № 2410 від 08.11.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331.

Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

ЛЕГЕЗА, Ю. (2021). ПРАВА ДИТИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ. Law. State. Technology, (3), 78-83. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-12

Номер

Розділ

Статті