Вимоги до оформлення статей

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати перед відомостями про автора (авторів), окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про автора (авторів) вказувати англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (оформлювати за прикладом).

Назву статті вказувати українською і англійською мовами (всі великі літери).

Анотацію подавати українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з погляду інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подавати у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • мета дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших досліджень;
  • список літератури;
  • References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання на джерела в тексті подавати в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінки, з яких здійснюються запозичення (Бібіков, 2010, с. 25). Посилання на декілька джерел одночасно подавати через крапку з комою (Бібіков, 2010; Коваленко, 2007; Шевченко, 2015), сторінки вказуються при необхідності.

Список літератури (Література) повинен містити не менше 10 позицій мовами оригіналу (виняток – китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках). Бібліографічний опис списку літератури оформлювати з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприкінці статті розміщувати транслітеровану і перекладену англійською версію літератури (References), оформлену згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Кількість табличного матеріалу та рисунків не повинна бути надмірною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1 (курсивом)) і назву (друкується над таблицею посередині півжирним шрифтом). Рисунки також потрібно нумерувати, і вони повинні мати назви, які вказуються під кожним із рисунків звичайним шрифтом (наприклад, Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва цукру в Україні у 2013–2019 роках). 

Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути подані єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel.

Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equtation і нумеруються з правого боку.

Редакцією рекомендується застосування візерункового заповнення сегментів діаграм у чорно-білій гамі.

До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

Секція/рубрика/розділ/спеціальність
УДК 342.9+349.6+553.3/9

Юлія ЛЕГЕЗА
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», просп. Д. Яворницького, 19, Дніпро, Україна, 49005
ORCID: 0000-0002-4896-3178
Scopus Author ID: 57215790362
DOI:
Бібліографічний опис статті: Легеза, Ю. (2022). Правовий режим обліку та поводження з відходами гірничодобувної промисловості. Law. State. Technology, 3, 32–40, doi:

Правовий режим обліку та поводження з відходами гірничодобувної промисловості

Питання правового регулювання використання та охорони відходів гірничодобувної промисловості … анотація має бути великою (мінімум 1800 знаків)
Ключові слова: адміністративна відповідальність, господарсько-правова відповідальність, державний контроль та нагляд, відходи, облік.

Yulia LEHEZA
Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of Civil, Economic and Environmental Law, Dnipro University of Technology, 19 avenue Dmytra Yavornytskoho, Dnipro, Ukraine, 49005
ORCID: 0000-0002-4896-3178
Scopus Author ID: 57215790362
DOI:
To cite this article: Leheza, Yu. (2022). Pravovyi rezhym obliku ta povodzhennia z vidkhodamy hirnychodobuvnoi promyslovosti [Legal regime of accounting and waste management of the mining industry]. Law. State. Technology, 3, 32–40, doi:

Legal regime of accounting and waste management of the mining industry

Issues of legal regulation of the use and protection of mining waste …. анотація має бути великою (мінімум 1800 знаків)
Key words: administrative responsibility, economic and legal responsibility, state control and supervision, waste, accounting, certification.

Текст статті
ВАЖЛИВО: посилання на літературу подаються в тексті тільки в круглих дужках: … (Гладій, 2017: с. 23).

                                                                                             ЛІТЕРАТУРА:
1. Гладій О.В. Адміністративно-правовий режим техногенних родовищ. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 249 с.

REFERENCES:

(оформити згідно з вимогами APA Style Reference Citations)
1. Hladii, O.V. (2017) Administratyvno-pravovyi rezhym tekhnohennykh rodovyshch [Administrative-legal regime of technogenic ancestors]. Zaporizhzhia: ZNU [in Ukrainian].