НЕПЕРЕБОРНА СИЛА У ЗАКОНОДАВСТВІ КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ: ТЕОРІЯ ТА АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-3

Ключові слова:

невинувате діяння, непереборна сила, форс-мажор, казус, далекосхідна правова сім’я.

Анотація

Необхідність систематизації різних уявлень про обставини непереборної сили диктується тим, що сучасний період є досить суперечливим і багато у чому кризовим, особливого значення набувають загрози виникнення природно-кліматичних, техногенних катастроф, епідемій та ін. Усі ці фактори наповнюють новим змістом явище непереборної сили та диктують необхідність осмислення та адекватної правової оцінки її обставин у сучасному праві. Попри достатню кількість праць, присвячених дослідженню інституту непереборної сили, необхідно констатувати, що у юридичній літературі так і не сформовано усталеної й повноцінної дефініції цього поняття. Метою представленої роботи є співвідношення реалізованих у далекосхідній правовій сім’ї підходів до розуміння категорії «непереборна сила» для визначення оптимальної правової моделі такого роду обставин у праві України. У процесі дослідження встановлено, що нормативне визначення непереборної сили, яке наведе у Цивільному кодексі України, значною мірою суперечить положенням UNIDROIT і Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. Поза увагою залишається вимога щодо інформаційного діалогу між сторонами за наявності відомостей, які припускають виникнення у майбутньому або реальне існування різного роду перешкод, які можуть стати підставою невиконання умов договору. Дані доповнення могли б допомогти врятувати сторони від потенційних збитків. Для можливого запозичення позитивного світового досвіду щодо врегулювання інституту невинуватого діяння в Україні слід прийняти до уваги норми Договірного права Китаю, які передбачають спеціальні гарантії постійного дотримання сторонами умов, які виникають на основі та відповідно до принципу добросовісності й допомагають забезпечити реальну безпеку кредитора.

Посилання

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А.И. Коробеева, пер. с китайского Д.В. Вичикова. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 303 с.

Договірне право Китайської Народної Республіки. URL: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/ Law/2007-12/11/content_1383564.htm.

Принципи Unidroit 2010. URL: http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroitprinciples- 2010/404-chapter-7-non-performance-section-1-non-performance-in-general/1050-article-7-1-7- force-majeure.

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_003#Text.

Современное законодательство Китайской Народной Республики : сборник нормативных актов / под.ред. Л.М. Гудошников. М. : ИКД «Зерцало», 2004. 432 с.

Уголовный кодекс Японии / науч. ред. и предисл. проф. А.И. Коробеева. СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 226 с.

Цивільний кодекс Японії. №. 89 від 27 квітня, 1896 URL: http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf.

Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Вебсайт Асоціації Українсько-Китайського Співробітництва. URL: https://bitly.su/2F5wb4c.

Закірова С. Форс-мажорні обставини: що змінила пандемія вірусу COVID-19? Громадська думка про правотворення. 2020. № 5 (190). 11. Рішення Галицького районного суду м. Львова від 22 квітня 2020 р., справа № 461/1522/20. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88937604.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА