СУЧАСНА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА З РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-2-2

Ключові слова:

надра, право користування, гірничий відвід, спеціальний дозвіл, повоєнне відновлення

Анотація

У статті розглянуто стан та проблеми правового регулювання дозвільних відносин в сфері надрокористування. Метою цієї статті є аналіз законодавства, виявлення дискусійних питань та окреслення перспектив в сфері набуття права користування надрами в умовах повоєнного відновлення економіки України. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальноюридичні методи дослідження правових явищ та категорій. Зокрема, дослідження джерел права користування надрами, а також гірничого та господарського законодавства проведено з використанням методу системного аналізу та формальноюридичного методу. Проведено класифікацію видів користування надрами за критеріями дозвільних документів, виду діяльності (мети користування), строку користування, оцінки впливу на довкілля, участі в аукціоні, потреби у земельній ділянці, можливості відчуження права користування надрами. Встановлено загальну часову послідовність етапів діючої аукціонної процедури надання надр у користування. Аргументовано, що дозвільна система у сфері надрокористування має міжгалузеву природу, оскільки об’єднує і відносини адміністративних послуг і організаційно-господарські відносини. Визначено сучасну систему нормативно-правових актів, що забезпечують регулювання дозвільних відносин в сфері користування надрами. Обґрунтовано, що чинна дозвільна система у сфері користування надрами має кілька специфічних об’єктно-суб’єктних складів: – загальний, який охоплює відносини переважної більшості видів господарської діяльності та видів георесурсів; – особливий, що включає певні умови користування надрами; – окремий, представлений конкретними видами корисних копалин. Запропоновано для подальшої диференціації правових режимів користування надрами враховувати додатково й інші об’єктивні та суб’єктивні ознаки його складу та уніфікувати договори в цій сфері.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року : Закон України від 21.04.2011 р. № 3268-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3268-17#Text

Кобецька Н.Р. Дозвільне та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2016. 36 с.

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами : постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. № 124). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF#Text

Максіменцева Н.О. Публічне адміністрування в галузі використання і охорони надр в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 40 с.

Мачуська І.Б. Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Нац. авіаційний ун-т. К., 2021. 40 с.

Орленко М.І. Правові засади дозвільної системи в галузі використання та охорони надр в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2019. 21 с.

Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text

Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів : постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 59. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF#n44

Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#n83

Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14.09.1999 р. № 1039-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14#Text

Про особливості приватизації вугледобувних підприємств : Закон України від 12.04.2012 р. № 4650-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4650-17#Text

Про приватизацію державного і комунального майна : Закон України від 18.01.2018 р. № 2269-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави : Закон України від 28.07.2022 р. № 2468-IX. Офіційний вісник України. 2022, № 68.

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні : Закон України від 16.10.2012 р. № 5456-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 89.

Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях : Закон України від 16.12.2021 р. № 1974-IX. Офіційний вісник України. 2022. № 7.

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях : Закон України від 18.09.2018 р. № 2545-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text

Про нафту і газ : Закон України від 12.07.2001 р. № 2665-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2665-14#Text

R.S. Kirin, V.L. Khomenko, O.Yu. Illarionov & Ye.A. Koroviaka (2022). Dichotomy of legal provision of ecological safety in excavation, extraction and use of coal mine methane. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. № 5. Р. 128–135. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/128

Про затвердження Положення про Комісію з питань надрокористування : наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.07.2016 р. № 246. Офіційний вісник України. 2016. № 57.

Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди надання надр у користування : наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.02.2016 р. № 56. Офіційний вісник України. 2016. № 18.

Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. № 993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2020-%D0%BF#n10

Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами : постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 р. № 1374 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. № 915). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF#n10

Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування : постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2004 р. № 1117. Офіційний вісник України. 2004. № 34.

Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1075 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України) від 26.07.2022 р. № 836). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2008-%D0%BF#n8

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 р. № 1417. Офіційний вісник України. 2022. № 4.

Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. № 835. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF#Text

Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV (в редакції закону № 834-VIII від 26.11.2015 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин : Закон України від 28.04.2021 р. № 1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#n1386

Деякі питання дерегуляції господарської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42-2015-%D0%BF#Text

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами : постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 р. № 836. Офіційний вісник України. 2022. № 61.

Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами : наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.09.2022 р. № 366. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1337-22#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО