ПОНЯТТЯ «ЗАБРУДНЕННЯ» У ВОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ І ЄС ТА ВИМОГИ ПОВОЄННОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-2-3

Ключові слова:

екологічне законодавство України, екологічне законодавство ЄС, забруднення води, скиди забруднювальних речовин, регулювання емісії, екологічна безпека.

Анотація

Досліджуються базові еколого-правові поняття українського та європейського водних законодавств, які стосуються їх цільової водоохоронної спрямованості та інститутів регулювання скидання (емісії) хімічних речовин: «забруднення» (З) та «забруднюючи речовини» (ЗР). Метою статті є виявлення головних особливостей законодавчих визначень понять ЗР і З, їх зв’язку із загальноекологічними поняттями, можливостей зближення з відповідними визначеннями законодавства ЄС і врахування особливостей повоєнного часу. Вперше виявлено, що в українськоиу водному законодавстві поняття ЗР має релятивний (відносний) характер, який вимагає спеціальних попередніх досліджень для визнання статусу речовини як ЗР. Зазначено, що поняття З порівняно з іншими українськими законодавствами та усіма європейськими визначеннями є значно звуженим через відсутність посилань на властивості, якість та можливий вплив води. Такі визначення ЗР і З перешкоджають правозастосовчій діяльності. Виявлено, що разом з важливими поняттєвими відмінностями від законодавства ЄС українське водне законодавство базується на застарілих еколого-політичних принципах регулювання скидання ЗР. Стверджується, що для гармонізації водного законодавства України і ЄС потрібні зміни української парадигми охорони вод від задоволення господарських потреб у напрямі екологічної якості, яка вимагає глибинних поняттєвих змін. Умови та вимоги повоєнного відновлення передбачають реформу регулювання промислового забруднення. Остання разом з переходом до європейських технік повинна враховувати ризики збільшення транскордонного надходження ЗР, збільшення попиту та обмеження пропозицій води кращої якості. Зроблено висновки що: чинні українські поняття ЗР і З вимагають змін у бік створення окремих змістовних визначень; зміни поняття З шляхом розширення спектра факторів впливу та зазначення про шкідливі властивості речовин.

Посилання

Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 402-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2019- %D1%80#Text

Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf

Проект Плану відновлення України: матеріали робочої групи «Екологічна безпека» / Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 2022. 108 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/ sites/1/recoveryrada/ ua/environmental-safety-assembly.pdf

Уберман В., Васьковець Л. Проблеми імплементації базових європейських екологічних понять у водне законодавство України. Юридичний вісник, 2020. № 1. С. 237–245. DOI: https://doi.org/10.32837/ yuv.v0i1.1617

Черкашина М. К., Виставна Ю. Ю. Проблеми законодавчого визначення забруднення вод в Україні та Європі: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. 2013. № 14. С. 238–242.

Черкашина М. К., Виставна Ю. Ю. Правові проблеми скиду стічних вод у поверхневі водні обєкти. Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Вип. 518. Правознавство. С. 90–94. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15262/1/Cherkashyna_Vysnavna_90%e2%80%9394.pdf

Проект Закону про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля : № 6004-д від 04.01.2023. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41111

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Водний кодекс України: Закон України від 6.06.1995 р. № 213/95-ВР : станом на 19.08.2022 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text

ДСТУ 2156-93 Безпека промислових підприємств. Терміни та визначення (чинний від 01.01.95). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/ doc-page.html?id_doc=48088

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 р. № 1100, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 13.12.2017 № 1091. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text . 12. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. К. : Укр. енцикл., 1998. Т. 2 : Д–Й. 1999. 744 с.

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII : станом на 10.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів : Закон України від 20 вересня 2022 р. № 2614-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2614-20#Text

Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією : Закон України від 1 грудня 2022 року № 2804-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2804-20#Text

Методичні рекомендації з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.03.2021 р. № 173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0173926-21#Text

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_962#Text

Рекомендації для українських органів державного управління щодо наближення до права ЄС. К., 2018. 104 с. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/legal_approximation_ guidelines_ukr_new.pdf

Про припинення дії Угоди між Україною та Російською Федерацією про спільне використання та охорону прикордонних водних об’єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1488. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1488-2022-%D0%BF#Text 20. Географічна енциклопедія України : [у 3 т.] / редкол.: О. М. Маринич (відповід. ред.) та ін. К., 1989–1993.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО