АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ «У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ» У СКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-2-6

Ключові слова:

кримінальне правопорушення; мета кримінального правопорушення; мотив кримінального правопорушення; суб’єктивна сторона кримінального правопорушення; кримінальна відповідальність; виконання службових обов’язків; посягання на представників влади.

Анотація

У статті на підставі аналізу наукової літератури та судової практики досліджено юридичну конструкцію «у зв’язку з виконанням службових обов’язків» та подібні їй в складах кримінальних правопорушень проти представників влади з метою виявлення проблем у цій сфері та розроблення пропозицій щодо їх розв’язання. Встановлено, що у теорії кримінального права сформувалося три основні позиції щодо тлумачення юридичних конструкцій «у зв’язку з виконанням службових обов’язків», «у зв’язку з діяльністю» та подібних їм: 1) вони позначають мотив кримінального правопорушення; 2) вони позначають мету кримінального правопорушення; 3) вони позначають мету та мотив кримінального правопорушення. Серед інших позицій – визнання вказаних конструкцій такими, що позначають час вчинення кримінального правопорушення чи його обстановку. Аргументовано, що незважаючи на гостру дискусію щодо місця цих конструкцій у позначенні ознак складів посягань на представників влади, вони вказують передусім на необхідні ознаки суб’єктивної сторони кожного із зазначеної групи деліктів, які можуть вчинятися з різною метою та різними мотивами. Відтак їх заміна на чітко визначені мету та мотиви є недоцільною. Головне призначення цих конструкцій полягає в розкритті зв’язку між вчиненим кримінально протиправним діянням по відношенню до представника влади та виконанням обов’язків потерпілим. Вони мають значення для кваліфікації цих деліктів, а також повинні враховуватися під час призначення покарання.

Посилання

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 584 с.

Вознюк А. А. Час вчинення злочину: актуальні проблеми кримінально-правового розуміння. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 258–262.

Вознюк А. А. Структурні елементи часу вчинення злочину у кримінальному праві України. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 28 жовт. 2011 р.). Одеса : Фенікс, 2011. С. 63–65.

Бойко А. В. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2013. 231 с.

Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., доповн. Харків : Право, 2013. Т. 2: Особлива частина. 1040 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. [2-ге вид., переробл. та доповн.]. Київ : Дакор, 2008. 1428 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [А. М. Бойко, Л. П. Брич, О. О. Дудоров та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. [10-те вид., переробл. та доповн.]. Київ : Дакор, 2018. 1360 с.

Кирбят’єв О. О. Кримінально-правова охорона професійної діяльності працівників правоохоронних органів : дис. … докт. юрид. наук. Київ, 2021. 446 с.

Кримінальне право. Особлива частина : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Луганськ : Елтон-2, 2012. Т. 2. 780 с. 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. [2-ге вид., переробл. і доповн.]. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Ізай І. М. Кримінально-правова протидія втручанню в діяльність працівників правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2018. 20 с.

Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 712 с.

Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності : монографія. Київ : Атіка, 2004. 336 с.

Беленок В. П. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2021. 353 с.

Комарницький М. М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв’язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов’язку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2017. 225 с.

Удод А. М. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2013. 220 с.

Вознюк А. А. Факультативні ознаки складу злочину: міжгалузевий вимір. Актуальні проблеми кримінального права [Текст] : тези доп. X Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (м. Київ, 22 листоп. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 45–47.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [С. В. Албул, А. М. Бабенко, О. А. Гритенко та ін.] ; за ред. д.ю.н., проф. О. В. Меркулової, д.ю.н., доцента В. Я. Конопельського. Одеса, 2017. 430 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ