ВІДПОВІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ БАСЕЙНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-4

Ключові слова:

екологічне законодавство України, водне законодавство України, регулювання якості вод, забруднення поверхневих вод, нормування скидання забруднювальних речовин, методи нормування

Анотація

Досліджується головна компонента еколого-правового механізму нормативного регулювання скидання забруднювальних речовин (РСЗР) з точкових техногенних джерел у поверхневі води України – «басейновий принцип» розрахунку гранично допустимих скидів (БПРГДС). Метою статті є визначення відповідності українському законодавству термінологічних, базових екологічних та еколого-правових особливостей чинного БПРГДС. Дослідження БПРГДС, який є складовою комплексного еколого-правового інституту якості вод та її регулювання, здійснюється методами порівняльного правознавства. Актуальність дослідження визначається документами державної екологічної політики та екологічної безпеки, Водною стратегією України тощо. Виявлено, що у назві БПРГДС використовується некоректний прикметник «басейновий», який пропонується змінити на «каскадний». Визначено, що асиміляційна спроможність (АС) водного об’єкта, яка використовується водокористувачами для екологічної реалізації правового регулювання, має не басейнову, тобто подільну між всіма скидами, а локальну – точкову для одного скиду, еколого-правову природу. Відсутність подільності не дозволяє розподіляти властивість АС між окремими водокористувачами розрахункового басейну. Головний результат полягає у виявленні порушення вимоги екологічного законодавства щодо загальнодержавної «єдиності» обмежень концентрацій ЗР у поверхневій воді в межах розрахункового басейну. Також виявлено, що т. зв. «право водокористувача на квоту АС», на якому ґрунтується БПРГДС, у законодавстві відсутнє, спільна діяльність водокористувачів з реалізації БПРГДС водним законодавством не передбачена, а її здійснення створює умови для погіршення якості води. Зроблено висновки, що запровадження БПРГДС створило законодавчі протиріччя з початку свого існування (з 1977 р.), а вимоги до найбільш дієвих інструментів РСЗР, якими є нормативи ГДС, не відповідають екологічному (з 1992 р.) та водному (з 1995 р.), а також цивільному та господарському законодавствам.

Посилання

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Затверджено Законом України від 28 лютого 2019 року. № 2697-VIII. ВВР. 2019. № 16. Ст. 70.

Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Розпорядження Каб. Міністрів України від 20.10.2021 р. № 1363-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 13.12.2023).

Водна стратегія України на період до 2050 року. Розпорядження Каб. Міністрів України від 9.12.2022 р. № 1134-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1134-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 13.12.2023).

Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Матеріали робочої групи «Екологічна безпека». Липень 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/environmentalsafety-assembly.pdf (дата звернення: 13.12.2023).

Водний кодекс України: від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР. ВВР. 1995. № 24. Ст. 189 : станом на 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 13.12.2023).

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами. Наказ Мін-ва охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 р. № 116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-94#Text (дата звернення: 13.12.2023).

Методичні рекомендації з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами. Наказ Мін-ва захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.03.2021 р. № 173. URL: https://mepr.gov.ua/documents/3331.html . (дата звернення: 13.12.2023).

Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». 2005. 848 с.

Кобецька, Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер. 2008. 352 с.

Екологічне право : підручник / за ред. А. П. Гетьмана. Xарків: Право. 2013. 432 с.

Уберман В. І., Васьковець Л. А. Порівняльна характеристика європейського й українського правових механізмів регулювання скидання забруднювальних речовин. Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право. 2021. Вип. 4(52). С. 83–93. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248149 (дата звернення: 13.12.2023).

Данилюк Л. Р. Басейновий принцип управління водними ресурсами: поняття, зміст і стан впровадження в Україні. Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. 2018. Вип. 51. Том 1. С. 151–154. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/ handle/lib/31057 (дата звернення: 13.12.2023).

Географічна енциклопедія України. Т. 1: А–Ж / редкол.: О. М. Маринич (відповід. ред.) та ін. К.: «УРЕ». 1989. 416 с.

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року : станом на 31.10.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_962#Text (дата звернення: 13.12.2023).

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року. № 1264-XII : станом на 10.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 13.12.2023).

Уберман В. І., Васьковець Л. А. Еколого-правові особливості зон змішування при регулюванні скидання забруднювальних речовин. Int. Sci. and prac. Conf. «Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches» : conf. proc., July 9–10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. P. 84–88. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-9-20 (дата звернення: 13.12.2023).

ДСТУ 3041–95. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни і визначення. Чинний від 01.07.1996. Видання офіційне К. : Держстандарт України, 1995. 27 с. URL: https://budstandart.ua/normativdocument.html?id_doc=74302&minregion=852 . (дата звернення: 13.12.2023).

Водний кодекс Української РСР. ВВР УРСР. 1972. Додаток до № 24. Ст. 200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771%D0%B0-08#Text (дата звернення: 13.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО