ПРИНЦИП БЕЗСТОРОННОСТІ (НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ) У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-9

Ключові слова:

адміністративна процедура, адміністративний процес,адміністративні послуги, принцип безсторонності (неупередженості), правозастосування, правове регулювання, система

Анотація

Метою статті визначено здійснення характеристики принципу безсторонності (неупередженості) у системі принципів адміністративної процедури. Автором наголошено, що реалізація адміністративних процедур має відповідати вимогам сервісності та «людиноцентричним» підходам до побудови взаємовідносин держави та суспільства. Автором наведено ряд погляд на визначення структури системи принципів адміністративної процедури. Автором визначено загальновизнаний підхід до розуміння структури принципів адміністративної процедури, що системно поділяються на загальні (або загальноправові) та спеціальні (або спеціальноправові). До загальних (загальноправових) принципів адміністративної процедури віднесено принципи верховенства права, законність, рівність та публічність. До спеціальних (спеціальноправових) принципів віднесено принцип ефективності, що передбачає дотримання вимог оперативності та неформальності підходів до регулювання публічно-управлінських відносин, принцип пропорційності, принцип безсторонності (неупередженості), принцип підзвітності та підконтрольності, принцип комплексності та універсальності підходів до регулювання відносин із здійснення адміністративних процедур. Визначено, що у системі принципів адміністративних процедур застосування принципу безсторонності (неупередженості) сприяє виникнення конфлікту інтересів, що пов’язується недопущенням участі у вирішенні адміністративної справи службових осіб, що мають особистий інтерес у її врегулюванні. Зроблено висновок, що принцип безсторонності (неупередженості) є базисом для забезпечення доброго урядування. Наголошено, що реалізація стандартів безсторонності (неупередженості) має позитивний вплив на дотримання якості надання адміністративних послуг представниками публічної служби.

Посилання

Баранчик П.О. Принципи адміністративного права: дис. … к.ю.н. за спеціальністю 12.00.07. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. 173 с.

Шарая А.А. Принципи адміністративно-процедурного права: питання теорії та практики: дис. … д.ю.н. за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 460 с.

Фролов Ю. М. Класифікація принципів адміністративних процедур. Форум права. 2013. № 4. С. 423–429. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Сущенко Д. В. Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи: порівняльно-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.07. Запоріжжя, 2018. 211 с.

Луцик А.М. Адміністративні процедури у сфері оподаткування в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2015. 192 с.

Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права : монографія ; за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. К. : Логос, 2014. 237 с.

Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. Київ: Наук. Думка, 2007. 586 с.

Галай В. О. Сучасна концепція принципів публічної служби в адміністративному праві України: автореф. дис... д-ра. юрид. наук. Ірпінь, 2020. 40 с.

Соловйова О., Сьоміна В. Щодо принципів адміністративної процедури. Адміністративна процедура: особливості формування української концепції : матеріли Круглого столу, м. Харків, 15 вересня 2017 р. – Харків : Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. С. 92–101

Писаренко Н. Позасудове оскарження як вид адміністративної процедури (стан та перспективи удосконалення правового врегулювання). Адміністративна процедура: особливості формування української концепції : матеріли Круглого столу, м. Харків, 15 вересня 2017 р. Харків : Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. С. 86–91.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» / Авт. колектив (Андрійко О. Ф., Бевзенко В. М. та ін.), за заг. ред. Тимощука В. П. Київ: ФОП Мишалов Д. В., 2019. 460 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО