ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-13

Ключові слова:

судова реформа, помічник судді, правовий статус, державна служба, патронатна служба.

Анотація

Кардинально статус помічника судді змінився з ухваленням Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р., згідно з яким помічники суддів втратили статус державних службовців та набули статусу працівників патронатної служби з 18 травня 2018 р. Метою статті є визначення окремих аспектів правового статусу помічника судді в контексті оновлення чинного законодавства. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки таких завдань, як: 1) розкриття правового статусу помічника судді в контексті оновлення чинного законодавства; 2) пошук напрямів удосконалення правового статусу помічника судді в контексті оновлення чинного законодавства. Наукова новизна. У статті виокремлено правові проблеми та напрями удосконалення правового статусу помічника судді в контексті оновлення чинного законодавства. Авторка дійшла висновку, що рада суддів України затвердила нове Положення про помічника судді, яке порівняно з попередньою редакцією більш детально регламентує інтереси самих помічників суддів. Так, Положення містить 25 пунктів щодо: права судді мати додаткового помічника (п. 11); порядку нарахування премій, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень (п. 15, 16, 17); права на додаткову відпустку за особливий характер праці (п. 18); порядку заміщення секретаря судового засідання помічником судді (п. 20) тощо. Ці позиції є, безперечно, позитивною новелою в питаннях прав та обов’язків помічників, проте загалом Положення містить багато питань, вирішення яких стало метою даного дослідження. Зокрема, залишається дискусійним питання щодо доцільності віднесення посади помічника судді до патронатної, а не державної служби. Також недостатньо регламентовано інститут додаткового помічника, питання здійснення помічником судді повноважень секретаря судового засідання. Через скасування у помічників суддів статусу державних службовців вони не підпадають під дію законів «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», що несе в собі великі корупційні ризики. Отже, попри прийняття нового Положення, правовий статус помічника судді все ще потребує додаткового нормативного врегулювання.

Посилання

Іванищук А.А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади : монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 443 с.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. № 2747-ІУ. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 14.09.2021).

Помічники суддів в Україні: вітчизняні реалії та європейські перспективи : круглий стіл. URL: www. viaduk.net/ (дата звернення: 14.09.2021).

Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи : монографія. Київ : Атіка, 2004. 195 с.

Лавренова О.І., Сандул Я.М. Окремі аспекти правового статусу помічника судді. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 38. 198–201.

Нове положення помічника судді: що змінилось? URL: http://suddya.com.ua/news/nove-polozennapomicnika- suddi-so-zminilos (дата звернення: 14.09.2021).

Овсяннікова О.О., Стафійчук І.С. Проблемні аспекти правового статусу помічника судді. Право та суспільство. 2008. № 2. С. 29–33

Положення про помічника судді : Рішення Ради суддів України від 18 травня 2018 р. № 21. Рада суддів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18/ (дата звернення: 14.09.2021).

Посада помічника судді – престиж чи відповідальність. URL: http://www.vaas.gov.ua/news/posadapomichnika- suddi-prestizh-chividpovidalnist/ (дата звернення: 14.09.2021).

Примак-Березовська О. Новели положення про помічника судді. URL: https://sud.ua/ru/news/ blog/119232-noveli-polozhennya-propomichnika-suddi (дата звернення: 14.09.2021).

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. Президент України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата звернення: 14.06.2019).

Серьогін С.М. Енциклопедія державного управління у 8 т. Київ : НАДУ, 2011. Т. 6. 524 с.

Leheza, Yevhen. Savielieva, Maryna. Dzhafarova, Olena. 2018. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 (3), pp. 147–157. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО