РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ПРАВА У РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-8

Ключові слова:

негласні слідчі (розшукові) дії, принцип домірності (пропорційності), принцип визначеності, принцип верховенства права, принцип законності

Анотація

Статтю присвячено питанням, пов’язаним із застосуванням принципів права під час організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Автор досліджує сутність та значення окремих принципів, вивчає їх природу та визначає ступінь впливу на організацію, проведення та використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інтересах кримінального судочинства. Складовими конституційного принципу верховенства людини як найвищої соціальної цінності, якими є: життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Попарність закріплення цих складових пояснюється високим ступенем їх взаємозумовленості та невід’ємності одна від одної. Визначальним в аспекті порушеного автором питання є принцип верховенства права та його значення для побудови всієї вітчизняної системи права. Відповідно до ст. 8 Конституції України: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу». Принципи права та їх роль у регламентації зазначеної сфери розглянуто в аспекті визначальних Рішеннь Конституційного Суду України та практики Європейського Суду з прав людини, зокрема в аспекті діяльності правоохоронних органів пов’язаної із втручанням у приватне життя особи, обмеженням таємниці спілкування, порушенням недоторканості житла та інших права і свобод людини. Проведеним дослідженням визначено значення принципів права для забезпечення балансу інтересів держави та суспільства та прав і свобод людини при застосуванні кримінального процесуального законодавства у цій сфері. Методологія. Зважаючи на комплексність та складність поставленого питання, використано так методологічні підходи, як діалектичний, порівняльний, системний, функціональний методи, метод узагальнення, аналізу, та інші загальнонаукові й спеціально-правові методи дослідження. Наукова новизна. Вивчення наукових джерел з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій вказує на те, що питання застосування принципів права під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх роль, уваги приділено надзвичайно мало. Метою статті є розробка та пошук провадження ефективної моделі системи принципів права, які б забезпечували дотримання прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Висновки. Автор статті висловлює думку, що в рішеннях Конституційного Суду України, ЄСПЛ, послідовно обстоюється юридична позиція, що реалізація принципів верховенства права, законності, домірності, юридичної визначеності стосується всіх аспектів діяльності правоохоронних органів, а не лише суб’єктів здійснення правосуддя, в тому числі під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, як заходу який найбільш суттєво може обмежити права і свободи під її кримінального переслідування.

Посилання

Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text(дата звернення: 19.05.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI: станом на 16 трав. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text(дата звернення: 17.05.2024).

Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії: теорія і практика / О. П. Бабіков; Наук.-дослід. ін-т публічного права; 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ: Норма права, 2024. 464 с., c. 14.

Конституція України. Науково-практичний коментар [Текст]: станом на 20 трав. 2018 р. / Я. О. Берназюк, А. Г. Бірюкова, Ю. О. Буглак [та ін.]; за заг. ред. К. І. Чижмарь, О. В. Лавриновича. Київ: Професіонал, 2018. 296 с.

Судова влада. Судова статистика. URL:https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (дата звернення: 19.05.2024).

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2018 рік. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/media/tabl_2018_zam.xlsx (дата звернення: 19.05.2024).

Офіційний сайт ВАКС. URL: https://first.vaks.gov.ua/publications/statystyka-vaks-za-3-roky-zdiysnennia-protsesualnoi-diialnosti-ch-2/ (дата звернення: 19.05.2024)

Офіційний сайт ВАКС. URL: https://first.vaks.gov.ua/publications/statystyka-vaks/ (дата звернення: 19.05.2024)

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Ген. прокуратури України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text(дата звернення: 19.05.2024).

Рішення Конституційного Суду України від 24 грудня 2004 року № 22-рп/2004.

Категорія «якість закону» як складова принципу верховенства права та гарантія застосування судом найбільш сприятливого для особи тлумачення закону. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1011199 (дата звернення: 19.05.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА