АЛЬТЕРНАТИВНІ (ПОЗАСУДОВІ) СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ СПОРІВ: ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-9

Ключові слова:

нормативно-правове регулювання, медіація, переговори, майнова відповідальність, самозахист, вирішення правових спорів

Анотація

Метою наукової статті визначено здійснення генези наукових досліджень альтернативних (позасудових) способів врегулювання правових спорів. Зазначено, що врегулювання правових спорів з давніх часів розвитку людства є одним із головних завдань функціонування держави. Підкреслено, що способи врегулювання спорів залежать як від наявних у суб’єкта економічних, соціальних можливостей задоволення його інтересів та потреб, так і від визначення об’єктивних факторів, що обумовлюють обрання того чи іншого способу захисту. Визначено, що врегулювання правових спорів часто пов’язується із застосуванням звернення особи до відповідних юрисдикційних органів, якими є судові органи, адміністративні органи, правоохоронні органи. Зроблено висновок, що належний рівень ефективності таких способів врегулювання спорів, вони характеризуються як необхідністю володіння більш значним процесуальним часом для вирішення конфліктів, так і необхідністю застосування додаткових фінансових витрат, пов’язаних із справлянням судового збору, оплати послуг юридичної допомоги та консультацій тощо. Зроблено висновок, що здійснення наукових досліджень встановлення сутності та системи альтернативних (позасудових) спорів здійснюється в межах розгляду окремих їх різновидів, що не дозволяє встановити їх структуру на основі комплексності. На підставі узагальнень наукових публікацій зроблено висновок, що способи захисту порушених прав та врегулювання правових спорів розуміються як певні прийоми, методи, дії, реалізація яких досягає компромісного чи імперативного вирішення юридичної справи. Підкреслено, що способи захисту порушених прав та інтересів особи реалізуються в межах позасудової та судової форм діяльності. До альтернативних (позасудових) способів захисту прав особи та врегулювання спорів віднесено: адміністративний порядок розгляду скарги; арбітраж; третейський суд; медіація; самозахист.

Посилання

Цивільне право України. Загальна частина: підруч. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 977 с.

Покровська А. О. Розвиток самозахисту як форми захисту цивільних прав у римському праві. Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Частина 1. (м. Полтава, 10 грудня 2020 р.). Полтава. 2020. С. 346–348.

Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини: навч.посіб. Київ: Видавництво «ФОП Голембовська О.О.», 2018. 364 с.

Mishyna N. V. Doctrine of separation of powers at the local government level: the Ukrainian experience. Молодий вчений. 2015. №12. С. 97–101.

Золотухіна Л. О., Легеза Ю. О. Гарантії захисту публічного інтересу. Юридичний бюлетень. 2020. Випуск 14. С. 39–48

Вангородська Н. А. Третейський суд в Україні у X–XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 20 с.

Ясиновський І. Г. Імплементація процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016.

Грень Н. М. Релаізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження: дис. … к.ю.н. 12.00.01. Львів, 2016. 174 с.

Бортнікова А. Г. Правові засади застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів: дис. … к.ю.н. 12.00.07. Київ, 2018. 285 с.

Євсєєв О. П. Процедури в конституційному праві України: дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право. Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. 220 с.

Огренчук Г. О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів: к.ю.н.: спец. 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. К.: Національна академія внутрішніх справ, 2016. 216 с.

Сокол М. В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні: дис. к.ю.н.: спец. 12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення. К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. 223 с.

Соловйова О. Є. Примирення сторін у кримінальному процесі України.: к.ю.н.: спец. 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. 156 с.

Микитин Ю. І. Відновне правосуддя у кримінальному процесі: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні: дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. 220 с.

Притика Ю. Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді: дис. … д.ю.н. 12.00.03. К., 2006.

Переверзєва О. С. Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства: дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. К., Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2006. 116 с.

Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди.: к.ю.н.: спец. 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Харків: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2016.

Юлдашев С. О. Правове регулювання третейського розгляду господарських спорів: к.ю.н.: спец. 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. К.: Інститут права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, 2006. 196 с.

Злакоман І. М. Господарсько-правові засоби та форми вирішення інвестиційних спорів: к.ю.н.: спец. 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 2011. 214 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ