ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВИНИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-14

Ключові слова:

вина, платник податків, податкові правопорушення, умисел, фінансова відповідальність.

Анотація

Метою роботи є визначення на основі досягнень фінансово-правової науки суті концептуальних положень винуватості платників податків та значення умислу при податкових правопорушеннях, показ ступеня їх реалізації в податковому законодавстві України. Методологічною основою виконання дослідження стало використання сукупності загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Діалектичний метод застосовано для виявлення змісту понять «вина у податковому праві», «умисел в податковому правопорушенні», встановлення їхнього співвідношення з відповідними поняттями інших галузей права. Методи системно-структурного і структурно-функціонального аналізу використовувалися під час дослідження основних тенденцій, особливостей та основних проблем застосування концепції вини платника податків за вчинене правопорушення. Наукова новизна результатів дослідження полягає у розкритті основних доктринальних підходів до розуміння концепції винуватості платника податків та ознак вини як елемента складу правопорушення, що дало змогу окреслити особливості їх застосування на сучасному етапі. Завдяки проведеному аналізу вітчизняного законодавства щодо встановлення вини особи виявлено певні відмінності у розумінні вини в податковому праві та інших галузях права як умови відповідальності за правопорушення. В результаті проведення дослідження зроблено висновок про необхідність законодавчого закріплення визначення вини в податковому праві. При цьому необхідно виходити з поведінкової концепції, а не суб’єктивного ставлення до податкового правопорушення. Запропоновано розглядати умисел у вчиненні діяння як кваліфікуючу ознаку податкового правопорушення, спрямовану на невиконання податкового обов’язку з метою створення умов для невиконання вимог закону. Аналіз норм податкового законодавства дає змогу стверджувати про необхідність при встановленні вини доведення критеріїв нерозумності, недобросовісності та необачності у їхній сукупності, якщо платник мав можливість поводитися належним чином. Однак ці критерії є оцінними поняттями, зміст яких має визначатися у кожному конкретному випадку.

Посилання

Иванов И.С. Институт вины в налоговом праве : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.14 ; Российская правовая академия. Москва, 2006. 213 с.

Федоров М.О. Вина як обов’язкова умова відповідальності у фінансових правовідносинах. Наука і право. 2013. № 3. С. 202–209.

Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право : навч. посіб. 3-тє вид., допов. і переробл. Київ : Атіка, 2007. 264 с.

Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві від 30.08.2019 р. № 1210. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520 (дата звернення: 01.07.2021).

Ханова Р., Барікова А. Оновлена концепція вини в податковому праві. Судово-юридична газета. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/199581-onovlena-kontseptsiya-vini-v-podatkovomu-pravi# (дата звернення: 20.05.2021).

Поляничко А. Умисел в податкових правопорушеннях – що таке і навіщо? Юридична практика. URL: https://pravo.ua/umysel-v-podatkovykh-pravoporushenniakh-shcho-take-i-navishcho/.

Мінін О. Фактичне запровадження законопроєктом 1210 презумпції винуватості всупереч Конституції та міжнародним зобов’язанням України URL: http://kmp.ua/uk/blog/factual-embedding-of-thepresumption- of-guilt-by-the-draft-law-no-1210-in-violation-of-the-dra/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО