ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ПРОЄКТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102073

Ключові слова:

публічна служба, модернізація, професійне навчання, публічні службовці, професійний проєкт.

Анотація

Обгрунтовується необхідність підтримки системи професійного навчання публічних службовців як необхідної умови модернізації публічної служби. Визначаються умови реалізації професійного проєкту публічних службовців в Україні. Зазначається, що збереження інтегрованої системи професійного навчання має значні переваги, такі як: забезпечення належного рівня та якості освітніх програм, формування професійно-освітнього та наукового середовища, урахування освітніх потреб публічних службовців. Наголошується на необхідності внесення коректив до Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад щодо збереження пріоритету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів в інтегрованій системі професійного навчання публічних службовців. Доводиться, що цілісна реалізація професійного проєкту публічних службовців можлива тільки за умов збереження системи елітарної освіти.

Посилання

Акімов О. О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиціі": практика та досвід. 2018. № 23. С. 133 – 138. doi: 10.32702/2306- 6814.2018.23.133.

Акімов О. О. Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2018. Вип. 2(20). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/14.pdf.

Акімов О. О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиціі": практика та досвід. 2018. № 24. С. 68 – 74. http:// www.investplan.com.ua/pdf/24_2018/14.pdf.

Ващенко К. О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 416 с.

Гаврильців М. Т., Лукьянова Г. Ю. Правовий статус публічних службовців та перспективи його модернізації в Україні. Право і суспільство. 2019. № 3. doi: 10.32842/ 2078-3736-2019-3-1-1.

Гончарук Н. Т. Напрямки реформування та модернізації публічної служби в Україні // Публічна служба. Дніпро : Грані, 2018. С. 334 – 344.

Гончарук Н. Т. Прудиус Л. В. Модернізація державної служби на сучасному етапі її розвитку. Право та державне управління. 2017. Т. 2, № 4(29). С. 191 – 198.

Гончарук Н. Т. Прудиус Л. В. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 1 – 2. С. 42 – 51.

Григор'єва С. М. Першочергові кроки з модернізації системи професійної підготовки державних службовців в Україні. Публічне адміністрування та національна безпека. 2019. № 5. doi: 10.25313/2617-572X-2019-5-5257.

Громова О. В., Крихтіна Ю. О. Теоретико-практичні аспекти модернізації системи державної служби. Theory and Practice of Public Administration. 2018. № 4(63). URL: http:/ /www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-4/doc/1/1_5.pdf

Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 черв. 2016 р. № 474-р (Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/474-2016-%D1%80#Text.

Діденко Н. Європейський досвід підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до професійної діяльності в нестандартних ситуаціях // Публічна служба в модерній державі: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю державної служби України, Київ, 13 черв. 2018 р. / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ: ІПК ДСЗУ, 2018. 270 с. URL: http://ipk.edu.ua/library/ vid-period/Збірник.pdf.

Звіт про результати визначення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на 2020 – 2022 роки. URL: https:// nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/zvit%20pro% 20rezultati%20viznach%20potreb/zvit-pro-rezultati-viznsch-potreb.pdf.

Ильин В. И. Социальное неравенство. 2000. Москва: Ин-т социологии РАН. 280 с.

Ионин Л. Г. Социология культурь. Москва: Логос, 1996. 280 с.

Линдюк О. А. Концептуальні засади модернізації державної служби України в умовах глобалізації. Вісник Нац. ун-ту цивіл. захисту. 2016. № 2. С.206 – 212.

Линдюк О. А. Модель оцінювання ефективності модернізації державної служби. Аспекти державного управління. 2016. № 4. С. 118 – 122.

Линдюк О. А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації: монографія. Київ: НАДУ, 2016. 316 с. 19. Мельников О. Ф. Парадигми фахової підготовки державних службовців: монографія. Харків: Магістр, 2007. 423 с.

Онуфрієнко О. В. Розвиток європейської публічної служби: від модернізації до постмодернізації. Аспекти державного управління. 2016. № 4(9 – 10). С. 78 – 90.

Онуфрієнко О. В. Cучасна доктринально-концептуальна основа модернізації публічного управління та державної служби України: веберівська бюрократія, нове публічне управління, електронне врядування. Аспекти державного управління. 2018. № 6(5). С. 59 – 73. 22. Пєров А. Правові засади професійного навчання державних службовців України. Вісн. Нац. ун-ту «Пьвів. політехніка». Сер. «Юрид. науки». 2019. Вип. 22. С. 163 – 168.

Поліщук І. В. Механізми забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні: автореф. дис канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2018. 20 с.

Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / авт. кол.: Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.; за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.

Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 груд. 2017 р. № 974. URL: https:// www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciy.

Професійне навчання. Національне агентство України України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/diyalnist/profesijne-navchannya.

Реформування професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми та перспективи: монографія / [С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська та ін.]. Київ: НАДУ, 2013. 112 с.

Сурай І. Г., Григор'єва С. М. Стандартизація професійної підготовки державних службовців України на основі компетентнісного підходу. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 11 – 12. С. 93 – 101.

Burr, V. (1995). An Introduction to Social Construсtionism. London. New York: Routledge.

Collins, R. (1990). Market Closure and the Conflict Theory of the Professions. In M. Burrage & R. Torstenahl (Eds.), Professions in Theory and History. London: Sage.

Cooper, D., Lowe, A., Puxty, A., Robson, K., & Willmott, H. (1998). Regulating the U.K. Accountancy Profession: Episodes in the Relation Between the Profession and the State. In Paper presented at Economic and Social Research Council Conference on Corporatism at the Policy Studies Institute. London.

Freidson, E. (1994). Professionalism Reborn. Cambridge: Polity Press.

Larson, M. (1977). The Rise of Professionalism: a Sociological Analysis. Berkeley, London: University of California Press.

Parkin, F. (Ed.). (1974). The Social Analysis of the Class Structure. London: Tavistock Publications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18