ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102060

Ключові слова:

органи публічного управління, смарт-технологіУ, управлінська діяльність, технологізація управлінських функцій, принципи, система комплексного технологічного обслуговування, функціУ технологізаціУ, концептуальний підхід

Анотація

Наводиться авторське бачення трансформаціУ технологічного забезпечення діяльності органів публічного управління як чинника забезпечення ефективності і продуктивності управлінськоУ праці. Пропонується ідея, основоположні погляди, принципи і підходи до побудови комплексноУ інноваційноУ системи технологізаціУ публічного управління, що сприятимуть вирішенню проблемних питань підвищення якості, ефективності організаціУ і розробки управлінських рішень за рахунок технологічних чинників. Розглядаються організаційно-методичні основи побудови комплексноУ системи технологічного забезпечення розробки, реалізаціУ і контролю управлінських рішень. Визначаються концептуальні аспекти побудови комплексноУ системи технологізаціУ управління, формулюються науково-теоретичні і методичні основи УУ побудови з використанням принципів технологій новоУ якості (смарт-технологій). Об'єднання та ідентифікування технологій вирішення управлінських завдань для забезпечення розробки і реалізаціУ управлінських рішень, Ух конструювання подаються у вигляді самостійноУ структурноУ ланки для вбудовування в органи влади системи публічного управління смарт-технологічноУ платформи. Пропонується розглядати УУ як інтелектуальну об'єднувальну структуру органів влади і нову форму організаціУ Ух побудови – модельно-блочну, яка складається із сукупності блоків спеціальних моделей, пов'язаних між собою управлінським циклом.

Посилання

Державне управління: підручник. у 2 т. Т. 2 / ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. КиУв; Дніпропетровськ: НАДУ, 2013. 324 с.

Князева Е. Н., Кудрюмов С. П. Законь зволюции и самоорганизация сложньх систем. Москва: Наука, 1994. 236 с.

Матвієнко В. Я. Соціальні технологіУ: навч. посіб. КиУв: Укр. пропілеУ, 2001. 446 с.

Про загальнодержавну програму «Електронна УкраУна» на 2005 – 2012 роки: проект закону УкраУни. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5414&skl=5.

Про затвердження Програми інформатизаціУ законотворчого процесу у Верховній Раді УкраУни на 2010 – 2017 роки: проект Постанови ВерховноУ Ради УкраУни від 1 лип. 2010 р. № 6633. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/DF54900I.

Про Національну програму інформатизаціУ: Закон УкраУни від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text.

Про схвалення КонцепціУ розвитку цифровоУ економіки та суспільства УкраУни на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо УУ реалізаціУ: розпорядження Кабінету Міністрів УкраУни від 17 січ. 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67- 2018-р#Text.

Сурмин Ю. П., Туленков Н. В. Теория социальньх технологий: учеб. пособие. КиУв: МАУП, 2004. 608 с.

Хакен Г. Синергетика / пер. с англ. В. И. Емельянов. Москва: Мир, 1980. 388 с.

Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / пер. с англ. В. И. Емельянов. Москва: Мир, 1985. 424 с.

Цифрова адженда УкраУни – 2020. Концептуальні засади: проект, грудень 2016. URL: https://www.slideshare.net/tsnua/ss-72226573.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ