ЛІДЕРСТВО НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-6

Ключові слова:

лідер, лідерство, лідерські якості, керівник, державна служба, державне управління.

Анотація

В усі часи становлення та розвитку держави, основною її функцією є регулювання суспільних відносин які можуть проявлятись в різних формах. Підтримка порядку в державних установах сприяє підвищенню престижу держави в цілому. Державне управління не є достатньо легким процесом, адже основна діяльність пов’язана з роботою в колективі, де кожен службовець наділений своїми амбіціями, має свій характер, темперамент та звички. Саме тому, підтримка робочого мікроклімату, в якому кожен працівник буде задоволений своєю роботою є надзвичайно складним та кропітким процесом. В статті розглядається, що саме завдяки впорядкованому розвитку суспільних відносин можливо передбачити зміни в системі публічного управління та якісно впливати на них. Розглядається, що ефективність і злагодженість всієї управлінської роботи державних структур значною мірою залежить від особи, яка очолює відповідний орган, а також наявності чи відсутності у такої особи досвіду, належних фахових знань та вроджених чи набутих лідерських якостей. Для розкриття теми, в статті, значна увага приділена дослідженню проблематики, яка пов’язаної з пошуком сучасних теоретичних і практичних підходів до розвитку лідерства на державній службі, мотивації та формування навичок і компетенцій управлінця-лідера. Також, розкрито поняття лідер та лідерство взагалі. Як узагальнення – охарактеризовано значення ефективного лідера в державній сфері. Проаналізовано праці багатьох вчених для пошуку спільного та відмінного в характеристиці лідерства та усвідомлення, що ефективне лідерство є мінливим процесом на який легко впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Досліджено, що державний службовець повинен вдало поєднувати якості ефективного керівника з лідерськими якостями, завдяки яким ефективність роботи державних установ буде максимально високою не зважаючи на зміни в зовнішньому середовищі. Поєднання ефективно роботи з лідерськими якостями сприятиме ефективному залученню громадської організації до надання відмінних державних послуг.

Посилання

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови.. К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80

Девіс К.А. Організаційна поведінка: поведінка людини на роботі. Коледж МакгроХілл. 1992. 608 с.

Історія розвитку лідерства. URL: https://library.if.ua/book/3/416.html

Колесник Л.Л. Сучасні підходи до розвитку лідерства на державній службі. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 174–177.

Міляєва В. Р. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів. Вісник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. 2014. Вип. 1. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/6706/1/V_ Miliaiieva_Vnadps_2014_NDL_KL.pdf.

Мотренка Т. Головне управління державної служби в Україні: звіт про підсумки діяльності у 2009 році. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. 119 с.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Теоретико-методологічні засади формування, розвитку та модернізації системи державних посад : автореф. дис . ... д-ра наук з держ. упр. Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Х., 2012. 35 с.

Піддубчак О. А. Соціалізація молодих політико-управлінських кадрів на державній службі в умовах суспільної трансформації в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2013. 20 с.

Підлісна Т. В. Лідерство в державній службі України: теоретичні основи : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03. Ін-т законодавства Верховної Ради України. К., 2012. 272 с.

Побережна В. А. Формування та реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2014. 20 с.

Попадюк Н. І. Механізми формування державно-управлінської еліти: вітчизняний та зарубіжний досвід : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2013. 20 с.

Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. Івано-Франківськ. «Лілея НВ». 2015. 296 с. URL: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/liderstvo.pdf

Сидоренко П. В. Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади України: сутність та тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2012. 20 с.

Сурай І. Г. Формування й розвиток еліти в державному управлінні України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2014. 36 с.

Хадарі Н., Хадарі М. Ефективне лідерство. Джакарта: Університетська преса Гаджа Мада. 2012. 233 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18