РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-13

Ключові слова:

реабілітаційна допомога, соціальна сфера, держава, Національна служба здоров'я України, публічне управління та адміністрування.

Анотація

Стаття досліджує важливі аспекти розвитку системи реабілітаційної допомоги в Україні. Зазначається, що збільшення кількості людей, які отримують травми під час війни, а також внаслідок інших обставин, ставить перед державою виклик забезпечити ефективну та доступну реабілітаційну допомогу. Автор обговорює роль держави у стимулюванні розвитку національної системи реабілітаційної допомоги. Визначено, що розвиток національних систем реабілітації грунтується на глобальній інінціативі ВООЗ «Реабілітація-2030». Визначено два етапи становлення та розвитку системи реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я в Україні. Підтверджено, що на національному рівні державне управління реабілітаційною допомогою має полісуб’єктний характер. Відомча багатоукладність суб’єктів управління формує виклики у сфері державного управління та створює організаційні бар’єри для розвитку національної системи реабілітаційної допомоги в Україні. Адже при такому підпорядкуванні створюються певні відомчі барє’єри у застосуванні інтегрованого підходу при наданні реабілітаційної допомоги, оскільки може виникати необхідність у поєднанні різних підходів та забезпеченні взаємодії між різними службами. Встановлено, що в Україні відсутня єдина база даних для обміну інформацією про індивідуальні потреби клієнтів в реабілітаційних послугах між реабілітаційними закладами та місцевими соціальними службами. У статті також розглядається необхідність координації роботи надавачів реабілітаційних послуг для досягнення оптимальних результатів у реабілітаційному процесі. Приділяється увага використанню допоміжних засобів реабілітації та створенню кабінетів асистивних технологій у стаціонарних реабілітаційних відділеннях. Стаття закликає до подальшого розвитку системи реабілітаційної допомоги на основі доказових підходів, мультидисциплінарності та пацієнтоцентричності. Враховуючи різноманітні потреби індивідів, реабілітаційна допомога має стати широкою та доступною для всіх, хто її потребує, забезпечуючи повернення до максимально активного повсякденного життя.

Посилання

Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Мороз Т., Коляда Н., Левченко Н. (2022). Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю в умовах психоневрологічного інтернату: теоретичний аналіз. Соціальна робота та соціальна освіта. 2022, №2 (9). 111-120. http://srso.udpu.edu.ua/article/view/267338

Безверхнюк Т., Богданов С. Стратегічне управління портфелем проектів в аспекті розвитку системи медичної реабілітації в Україні: матер. V Міжнародна наук.-практ. конф., Одеса, ОДАБА, 14-15 травня 2020 р. С. 8-12.

Панченко, О., & Антонов, В. Реабілітація як складова державної політики у сфері інформаційно-психологічної безпеки. Теорія та практика державного управління, 2020, № 2(69), 8-17. https://periodicals. karazin.ua/tpdu/article/view/20742

Мазур, Н. Державний фінансовий контроль заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Вектор Поділля, 2019, № 2, 17-27. http://www.kpdi.edu.ua/images/stories/ vectorpodilya/vektor_podillia_2%20vypusk_2019.pdf#page=18

Радиш Я. Ф., Соколова О. М. Медична реабілітація військовослужбовців як наукова проблема: теоретико-методологічні засади (за матеріалами літературних джерел). Економіка та держава. 2012. (3). 103-106. http://www.economy.in.ua/pdf/3_2012/29.pdf

Конвенція про права осіб з інвалідністю: ратифіковано Законом України. № 1767-VI від 16.12.2009.

WHO. Rehabilitation 2030 Initiative, 2017. https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030

Крупа В.В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 2013, 126-130. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_31

Основи законодавства України про охорону здоров’я: закон України від 19.11.92 № 2801. https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я: закон України від 03.12.2020 р. № 1053-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text

Мисула І. Р. Медична та соціальна реабілітація: навч. посіб. / І. Р. Мисула, Л. О. Вакуленко. Тернопіль: ТДМУ, 2022. 402 с.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: закон України 19.10.2017 року № 2168. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

Програма медичних гарантій 2023: посібник. Академія НСЗУ, 2023. https://health.kyivcity.gov.ua/ files/2023/4/10/pr_2023.pdf

МОЗ: Держава гарантує надання безоплатної реабілітації в лікарнях, законтрактованих НСЗУ: URL: https://www.kmu.gov.ua/news/moz-derzhava-harantuie-nadannia-bezoplatnoi-reabilitatsii-v-likarniakhzakontraktovanykh- nszu

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18