ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-4

Ключові слова:

цифровізація, конкурентоспроможність, держава, глобалізація, інтеграція, теоретичний аналіз, практичні рекомендації, Україна, цифрова трансформація

Анотація

У даній статті поставлено за мету визначити виклики та можливості підвищення конкурентоспро- можності держави в умовах глобалізації та інтеграції, надати практичні рекомендації щодо мінімізації негативного впливу та підвищення ефективності публічного управління для підвищення конкурентоспро- можності держави Україна. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначення впливу глобалізації та інтеграції на конку- рентоспроможність держави, необхідністю реформування та модернізації системи публічного управління, яка має забезпечувати ефективність, прозорість, відкритість, відповідальність, узгодженість та партнерство між державою, бізнесом та громадянським суспільством в умовах глобалізації та інтеграції. У результаті проведеного дослідження впливу цифровізації на конкурентоспроможність держави в умо- вах глобалізації та інтеграції виявлено, що цифровізація є стратегічним чинником, який може підвищити продуктивність, інноваційність, якість послуг і доступність інформації, але також потребує адаптації до нових технологій, захисту даних і цифрової грамотності. Ми також визначили проблеми публічного управління в Україні, які перешкоджають ефективному використанню можливостей цифровізації, такі як розбалансованість діяльності управлінських інститутів, загострення суспільних конфліктів, недостатня децентралізація влади, низький рівень інституційного розвитку державної служби, недосконалість меха- нізмів публічного контролю. У результаті дослідження запропоновано практичні рекомендації для розв’язання цих проблем та під- вищення конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації та інтеграції, такі як розробка та реа- лізація національної стратегії цифрової трансформації, створення та модернізація цифрової інфраструк- тури, реформування системи публічного управління з використанням цифрових технологій, розвиток цифрової освіти та навичок, сприяння цифровій інтеграції та співпраці з іншими країнами, регіональними та міжнародними організаціями. Ми вважаємо, що ці рекомендації можуть сприяти підвищенню якості життя, соціальної справедливості, демократії та безпеки в Україні та інших державах, які стикаються з подібними викликами та можливостями.

Посилання

Антонюк, Л., Анапріюк, К. Стратегічні пріоритети та ключові напрями конкурентного розвитку України в умовах глобальних економічних викликів. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління.2023. DOI: 10.54929/2786-5738-2023-8-02-01.

Болотіна Є. В., Нікітенко А. В. Сучасні західні концепції управління та моделі публічного адміністрування. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1 (47). С. 96–100.

Бондарчук В.В. Цифровізація економіки України як фактор міжнародної конкурентоспроможності. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць. 2021. Вип. 1 (21). С. 5–14.

Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України. Аналітична записка. НІСД. 2014. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/globalni-tendencii-i-problemi-rozvitku-osviti-naslidki-dlya.

Горбаль Н., Хіндяк Р.В. Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн європейського союзу. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2020, Випуск 2, Номер 1. С. 87–96. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.087.

Гордон М. В., Оленцевич Н. В., Колісник І. О. Моделі публічного управління: порівняльний аналіз та пропозиції для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1207.

Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В. Глобальний вимір конкурентоспроможності України. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 42. https://doi.org/10.32843/infrastruct42-5.

Карпенко О.О., Боняр С.М., Карпенко І.О. Оцінювання конкурентоспроможності країни за міжнародними рейтингами. Economic Synergy. 2022. № 1; 2–3. С. 32–59. DOI: 10.53920/ES-2022-1;2-3.

Кулявець, Вєга. Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. Adaptive Management Theory and Practice Economics. 2021. 11. DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-04.

Липов В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. Економіка України. 2018. № 3. С. 21–35.

Маркевич К. Цифровізація: переваги та шляхи подолання викликів. Разумков Центр. 2021 https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhy-podolannia-vyklykiv.

Мельниченко Б. Сучасна парадигма публічного управління: практичний вимір для України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів, 2021. № 1 (29). С. 104–109.

Мельничук Г.С., Мамалига В.О. Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємств. Економічний вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2020. Вип. 2 (20). С. 21–28. http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/2_19_ukr/23.pdf.

Окара Д. В., Чернишев В.Г., Шинкаренко Л.В. Дослідження розвитку України на підставі індексу глобальної конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2018. Вип. 22. С. 84–90.

Пугачевський К.Й., Пугачевська К.С. Цифровізація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності країни. Економічний вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2019. Вип. 1 (19). С. 5–13. http://market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/9.pdf.

Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава: науково-практичний журнал. 2018. № 11. С. 61–65. http://economy.in.ua/pdf/11_2018/13.pdf.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. 2018 https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Шаповалова, О.В. Проблеми досягнення цифрової зрілості суспільства. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2023. 24–32. DOI:10.33216/2218-5461/2022-44-2-24-32.

Bloomberg, J. Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril. https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digitaltransformationconfuse-them-at-your-peril/#1e1fe3d02f2c.

Bondar H.L. Digitalization and cooperation between the European Union and Ukraine. Public Administration and Regional Development. 2023. № 20. P. 330–352. DOI: 10.34132/pard2023.20.03.

Podrez-Riapolova, Iryna. Legal security of the system of infrastructure support of innovative activities under the conditions of European integration processes. Law and innovations. 7-12. 10.37772/2518-1718-2023-3(43)-1.

Voices on 2030: Digitalizing government KPMG International https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/09/voices-on-2030-digitalizing-government.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19