УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД КРАЇН ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2024-1-1

Ключові слова:

управління людськими ресурсами, державна служба, Європейський Союз, інноваційні підходи, розвиток персоналу, мотивація персоналу, кар'єрне зростання

Анотація

У запропонованій статті автор досліджує важливість та складність управління людськими ресурсами у державному секторі, звертаючи увагу на різноманітність і багатогранність підходів у країнах Європейського Союзу. Автором підкреслено, що управління людськими ресурсами виступає як ключовий аспект організації та функціонування владних структур, зосереджуючись на максимізації потенціалу персоналу для досягнення стратегічних цілей держави. Актуальним напрямом є аналіз досвіду ЄС, що включає розроблені методики підбору та розвитку кадрів, ефективні стратегії мотивації та утримання персоналу, а також передові підходи до організації робочих процесів. Ці практики демонструють успішні моделі, які можуть бути адаптовані для використання в інших країнах з метою оптимізації систем управління державною службою. Подальший аналіз підкреслює, що незважаючи на значний прогрес у цій сфері, сучасна державна служба все ще стикається з рядом викликів, таких як складність підбору та збереження кваліфікованого персоналу в умовах жорсткої конкуренції та політичних змін, що вимагають сталого навчання та адаптації стратегій управління. Мета. Аналіз і порівняння практик управління людськими ресурсами в державній службі країн Європейського Союзу з метою ідентифікації ефективних моделей та методів, які можуть бути адаптовані для покращення системи управління персоналом в Україні. Результати. Стаття розгортає широкий аналіз досвіду управління людськими ресурсами у різних країнах Європейського Союзу. Автором зазначено, що у цих країнах реалізуються інноваційні підходи до управління персоналом, що включають комплексні стратегії розвитку навичок, забезпечення мотивації та вдосконалення кар'єрного зростання працівників. Ці зусилля спрямовані на створення продуктивного інноваційного середовища, яке підтримує як професійне так і особисте зростання, забезпечуючи також збалансоване співіснування робочого та приватного життя. Досвід цих країн свідчить про значні переваги таких підходів, які можуть слугувати прикладом для реформ у системі державної служби інших країн, включаючи Україну, для підвищення ефективності та задоволення сучасних вимог до управління персоналом. Висновки статті підкреслюють важливість врахування досвіду Європейського Союзу для покращення якості управління людськими ресурсами в українській державній службі, пропонуючи рекомендації щодо впровадження найбільш ефективних практик для підвищення ефективності роботи державних установ і професійного рівня персоналу.

Посилання

Буркова Л. А., Семеняка Т. В., Демченко Є. В. Аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом публічних служб. Економіка та управління підприємствами. Вип. № 18. 2018. С. 106–111. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/19.pdf

Липовська Н. Реформування системи підготовки кадрів як складова екосистеми управління людськими ресурсами державної служби. Аспекти публічного управління. Том 11. № 1. 2023. С. 50–54.

URL: https://www.researchgate.net/publication/372097215_Reformuvanna_sistemi_pidgotovki_kadriv_ak_skladova_ekosistemi_upravlinna_ludskimi_resursami_derzavnoi_sluzbi

Микієвич М., Сеник С. Особливості розвитку державної служби в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правова характеристика. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2019. Вип. № 46. С. 241–251. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/10375/10503

Немирівська О. Я. Про деякі особливості реформування системи державної служби: світовий досвід та українські реалії. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 31 (70) № 3. 2020. С. 204–209. URL: https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/37.pdf

Паламарчук І. В., Міроненко В. А. Закордонний досвід управління персоналом державної служби країн – членів ЄС для України: проблеми та перспективи розвитку. Теорія та практика державного управління. Вип. № 3(66). 2019. С. 181–187. URL: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/4857/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA.PDF

Старущенко Я. В. Порівняльний аналіз культури державної служби в Україні та Європейському Союзі. Економіка, управління та адміністрування. Вип. № 2 (104). 2023. С. 180–183. URL: https://www.researchgate.net/publication/372927593_Porivnalnij_analiz_kulturi_derzavnoi_sluzbi_v_Ukraini_ta_Evropejskomu_Souzi

Шостак Л. В., Болобан Є. О. Зарубіжний досвід управління персоналом. Приазовський економічний вісник. Вип. № 3(08). 2018. С. 94–99. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/20.pdf

Karpa M. Features of the introduction of the system in accordance with the state policy. Karpa, M., Akimov, O., and Akimova, L. Public Administration and Law Review, 2021. (3), 11–17. DOI: 10.36690/2674-5216-2021-3-11

Karpa M., Akimov O. Competence Approach to development of Modern Public Administration: Theory and practice of development. International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). 2021. 40–45. DOI: 10.2991/aebmr.k.210320.008

Karpa M. І., Akimov O. О., Akimova L. M. Development of Ukrainian public policy in the conditions of European integration: systematization and socialization. Модернізація публічного управління в умовах глобальних змін світового простору : колективна монографія / Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 27–52. DOI: 10.36059/978-966-397-246-6-2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14