ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-2

Ключові слова:

життя, кримінально-правова охорона, соціальна цінність

Анотація

У статті досліджено питання життя людини як предмету кримінально-правової охорони. Вказано, що заходи захисту і її рівень можуть відрізнятися, насамперед в залежності від стадії розвитку ембріона і від того, чи потрібно цей ембріон батькам для реалізації їх репродуктивного плану або така необхідність для них відпала. Крім того, не у всіх країнах на ці проблеми прийняті спеціальні юридичні акти. У загальному вигляді можна виділити дві позиції, проти для обох ембріон користується захистом, починаючи зі стадії запліднення. В рамках першої позиції максимальний захист надається вже з моменту завершення запліднення. Будь- які маніпуляції з ембріоном людини, що не спрямовані безпосередньо на його збереження, заборонені. Забо- ронено і створення ембріонів для будь-якої іншої мети крім забезпечення вагітності. Такий підхід виключає будь-які наукові дослідження на ембріоні людини і отримання ембріональних стовбурових клітин. Неприпус- тимим визнають також вилучення тотипотентність клітини, здатної ділитися і розвинутися в окреме людське істота. Відповідно з другою позицією, що застосовуються заходи захисту не обов’язково перед- бачають подібні заборони. У країнах, де дотримуються такої позиції, висловлюють інші точки зору щодо, наприклад, преімплантаційної діагностики – не в останню чергу тому, що клітини ембріона на восьмікле- точной стадії не розглядають як тотипотентність. Констатовано, що обмеження використання ембріональних тканин є однією з гарантій права дити- ни на пренатальної стадії життя на те, щоб не бути об’єктом антигуманних наукових експериментів і досліджень і не піддаватися погрозам його життю і здоров’ю. Використання в косметичних, фармацевтичних або лікувальних цілях останків, органів, тканин і клітин людського плоду (зародка людини), отриманих в результаті передчасного, в тому числі штучного, перери- вання вагітності, і матеріалів на основі або з використанням зазначених об’єктів, суперечить громадським інтересам і публічного порядку, принципам гуманності і моралі, а в силу цього не повинно допускатися.

Посилання

Международный пакт о гражданских и политических правах URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, измененная и дополненная Протоколом № 11 URL: http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm.

Европейская конвенция об осуществлении прав детей от 25.01.1996 URL: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/160.htm.

Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard desapplications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine Oviedo, 4.IV.1997 URL: http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/html/164.htm.

Les Articles de San Jose URL: http://www.sanjosearticles.com/?page_id=199&lang=fr.

Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1046 (1986) du 24 septembre 1986 «Utilisation d’embryons et foetus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales» URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15080&lang=fr>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr.

Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1100 (1989) du 02.02.1989 «L’utilisation des embryons et foetus humains dans la recherche scientifique» URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=15134&lang=fr.

Magyarország Alaptörvénye URL: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.

Ústava Slovenskej Republiky URL: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_F38FE30121A6A4BAC1257648004A9230_SK/$File/ustava.pdf.

Listina základních práv a svobod URL: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.

Ústava České Republiky URL: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html.

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) URL: http://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html.

Уголовный (Пенитенциарный) кодекс Эстонской Республики. Правовые акты Эстонии. 2005. № 17. С. 1103–1220.

Стволовые клетки химерных эмбрионов не будут использовать в лечении людей URL: http://dnk-gf.ru/newsline/big.php?num=3.

Directive № 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&from=EN.

Arrêt de la Cour de justice (Grande chambre) de 18 octobre 2011 dans l’affaire № C-34/10 URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416805>. Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 18 October 2011, Case C-34/10 // <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416805.

Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1046 (1986) du 24 septembre 1986 «Utilisation d’embryons et foetus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales» URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15080&lang=fr>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr.

Annexe 1 «Règles à respecter lors de l’utilisation et du prélèvement de tissus d’embryons ou de foetus humains à des fins diagnostiques ou thérapeutiques» / URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15080&lang=fr>;<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr.

Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1100 (1989) du 02.02.1989 «L’utilisation des embryons et foetus humains dans la recherche scientifique» URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=15134&lang=fr.

Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 934 (1982) du 26.01.1982 «Ingénierie génétique» URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=14968&lang=fr.

Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1160 (1991) du 28.06.1991 «Elaboration d’une convention de bioethique» URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=15194&lang=fr.

Уголовный кодекс ФРГ (1871 г. ) по сот. на 17.08.1999 г.. пер. с нем. Под ред. А.В. Серебрянниковой. Москва, 2000. С.127–131

Constitution of Ireland URL: http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_Archive/Publications_2012/Bunreacht_na_h%C3%89ireann-March2012.pdf.

Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada URL: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292426890214?blobheader=application%2Fpdf&blobheader name1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAPLO_ABORTO_23-12-13_WEB.PDF.PDF.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 26.05.2011 (Définitif – 28.11.2011) de l’affaire «R.R. c. Pologne» (Requête № 27617/04) URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-104912.

Sentencia del Tribunal Constitucional de España № 53/1985 de 11 de abril de 1985 URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/pt-BR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1985/53.

Decision of the Federal Constitutional Court, №№ 2 BvF 2/90, 2 BvF 4/92, and 2 BvF 5/92, May 28, 1993 URL: http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs19930528_2bvf000290en.html

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 26.05.2011 (Définitif – 28.11.2011) de l’affaire «R.R. c. Pologne» (Requête № 27617/04) URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-104912.

Философский словарь / за ред. В.А. Богута. Москва : Мысль, 1991. 590 с.

Судова медицина (у схемах, таблицях і рисунках) : навч. посібн. Київ : Атіка, 2007. 412 с.

Годфруа Ж. Что такое психология : в 2 т. М. : Мир, 1992. Т. 2. 376 с.

Головистикова А.Н. Конституционно-правовая охрана жизни человека в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Головистикова Анастасия Николаевна. М., 2004. 233 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині : Закон України від 16 липня 1999 р. № 1007-XIV URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1007-14/ed 20120315.

Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини URL: http://zakоn2.rada.gоv.ua/laws/shоw/z1757-13.

Гурвич А.М. Стойкие вегетативные состояния и смерть мозга. Биомедицинская этика. Под ред. В.И. Покровского. Москва : Медицина, 1997. С. 189–197.

Иванюшкин А.Я. Эволюция концепции смерти мозга в нашей стране. Медицинское право и этика. 2003. № 1. С. 43–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

ДОРОХІНА, Ю. (2021). ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ. Law. State. Technology, (2), 11-24. https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-2

Номер

Розділ

Статті