ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛОЖЕНЬ ЮСНАТУРАЛІЗМУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇЇ ЦІННІСНО-ПРАВОВОГО ВИМІРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-2

Ключові слова:

інтелектуальна власність, правова цінність інтелектуальної власності, методологіч- на основа, юснатуралізм, аксіологічний методологічний підхід.

Анотація

Метою статті є встановлення пізнавального потенціалу положень природно-правового підходу до праворозуміння для вивчення ціннісно-правових аспектів інтелектуальної власності. У роботі розкрито актуальність наукового пізнання положень природно-правового підходу до праворозуміння як пізнавальної основи вивчення ціннісно-правових аспектів інтелектуальної власності. Доведено, що положення сучасних типів праворозуміння становлять пізнавальну основу будь-якого правового явища чи процесу, визначають стратегію і тактику науково-дослідної діяльності, зумовлюють застосування методологічного інструментарію дослідження, у тому числі формування методологічної основи наукового дослідження інтелектуальної власності – одночасно як елементу системи соціальних та системи правових цінностей. Методологічною основою роботи є комплекс складників, до яких віднесено: принципи наукового пізнання (всебічності, об’єктивності, гласності, достовірності, системності та ін.) як система пізнавальних положень, котрі визначають зміст наукового пізнання положень юснатуралізму, їх пізнавальний потенціал, забезпечують його цілісність і комплексність, достовірність наукового знання, виступають єдиним можливим засобом забезпечення наукової основи дослідження та приросту нових знань; методологічні підходи (феноменологічний, аксіологічний, герменевтичний та ін.), що визначають пізнавальну стратегію дослідження положень природно-правової концепції та їх значення для ціннісного виміру інтелектуальної власності, забезпечують концептуалізацію результатів наукового дослідження; методи наукового дослідження (філософські (світоглядні), загальнонаукові та спеціально-наукові), функціональні можливості яких націлені на вивчення конкретних пізнавальних аспектів положень природно-правової концепції праворозуміння. Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що стаття є сучасним науковим дослідженням, у якому визначено та охарактеризовано пізнавальний потенціал положень природно-правового розуміння права для вивчення інтелектуальної власності як складової частини правових цінностей. За результатами дослідження обґрунтовано комплекс висно- вків, де з’ясовано, що положення природно-правової концепції праворозуміння сприятимуть: 1) харак- теристиці інтелектуальної власності як результату реалізації людиною своїх природних прав на інте- лектуальну діяльність, що набуває правового статусу; 2) розкриттю межі прояву інтелектуальної власності крізь призму реалізації свободи кожним індивідом на здійснення інтелектуальної діяльності; 3) дослідженню інтелектуальної власності як об’єктивно зумовленого явища, що є проявом природних здібностей людини до інтелектуальної діяльності, тощо.

Посилання

Нерсесянц В.С. Философия права : учебник. Москва : Норма, 2005. 656 с.

Рабінович П.М. Деякі сучасні концепції права в Росії та Україні (у світлі потребового праворозуміння). Філософія права і загальна теорія права. 2013. № 1. С. 152–155. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ filpr_2013_1_15.pdf.

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства : учебное пособие. Москва : Институт государства и права РАН, 2003. 204 с.

Право и общество: от конфликта к консенсусу : монография / И.Л. Честнов и др. ; под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2004. 479 с.

Козюбра Н.И. Понятие и структура методологи юридической науки. Методологические проблемы юридической науки. Киев : Наукова думка, 1990. 136 с.

Козюбра М.І. Праворозуміння: поняття, типи та рівні. Право України. 2010. № 4. С. 10–21.

Тарнас Р. Христианское мировоззрение / пер. с англ. Т.А. Азаркович. Москва : КРОН-ПРЕСС, 1995. 448 с.

Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного похода : учебник. Санкт-Петербург : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 863 с.

Графський В.Г. Интегральная (синтезированная) юриспруденция. Правоведение. 2000. № 3. С. 49–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

КОТЕНКО, М. (2021). ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛОЖЕНЬ ЮСНАТУРАЛІЗМУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇЇ ЦІННІСНО-ПРАВОВОГО ВИМІРУ. Law. State. Technology, (3), 9-14. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-2

Номер

Розділ

Статті