ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА, ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-18

Ключові слова:

принципи кримінально-виконавчого права, принципи кримінально-виконавчої політики, принципи кримінально-виконавчого законодавства, природно-правова концепція, позитивістська концепція.

Анотація

У статті досліджено питання співвідношення та співзалежності принципів кримінально-виконавчого права, політики й законодавства. Наголошено, що в теорії кримінально-виконавчого права більшість позицій науковців сконцентровано навколо домінування кримінально-виконавчої політики над правом і законодавством. Провідна роль політики в позиціях науковців відповідним чином відображається під час визначення принципів. Ураховуючи це, принципам кримінально-виконавчої політики відводиться керівна роль під час окреслення ієрархічності засад у межах кримінально-виконавчої дійсності. Висловлено авторську позицію, що такі погляди науковців здебільшого продиктовано врахуванням концепції юридичного позитивізму, яка передбачає домінування державної та/або політичної волі над правовими положеннями та змістом внутрішнього законодавства. До характерних особли- востей школи юридичного позитивізму належать формальна визначеність норм права, їх утворення лише волею держави, загальнообов’язковість цих норм для всіх носіїв правосуб’єктності, забезпечення цих норм державою за допомогою механізму примусу. Натомість у теорії права існують й інші погляди щодо визначення сутності права та його співвідношення з політикою та законодавством. Ці погляди акумулюються в межах природно-правової концепції. Науковці, які дотримуються цієї концепції, розглядають право як домінанту порівняно з політикою. До характерних ознак школи природного права відносять природність походження права, невід’ємність прав від людини з моменту її народження, невідчужуваність прав людини незалежно від волі держави, відображення у праві природних уявлень про моральність та справедливість тощо. У межах статті висловлюється авторська позиція щодо поєднання природно-правової та позитивістської концепцій у межах кримінально-виконавчого права та вироблення універсальної позиції щодо визначення співзалежності принципів політики, права та законодавства. Наголошено на важливості сприйняття саме природно-правової концепції як базисної для подальшого вироблення універсальної позиції щодо визначення співвідношення вказаних категорій принципів.

Посилання

Перегуда Є. Співвідношення політики, права і закону за умов суспільної трансформації. Наукові записки. 2005. Вип. 30. Кн. 2. С. 168–178.

Андрущенко В.П. Філософія політики: короткий енциклопедичний словник. Київ : Знання України, 2002. 670 с.

Мірошниченко М.І. Природа відношення «державна влада – позитивне право». Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2003. Вип. 19. С. 22–30.

Луцький Р.П. Позитивне право та природне право: опозиція категорій. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 38–41.

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. Москва : Статут, 1999. 958 с. 6. Максимов С. Велика українська юридична енциклопедія. Харків : Право, 2017. Т. 2. 1128 с.

Нерсесянц В.С. Правовое государство, личность, законность. Москва, 1997. 138 с.

Лукашева Е.А. Права человека и политика. Москва : Былина, 1996. 560 с.

Француз А.Й. Співвідношення понять «політична система» та «політична структура». Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. С. 141.

Колодій А.М. Принципи права України. Київ : Юрінком Iнтер, 1998. 206 с.

Бариська Я.О., Попович Т.П., Когут М.Г. Природно-правова і позитивістська школи права: порівняльний аналіз основних позицій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 49. С. 9–13. 12. Рижук Ю.М. Філософія природного права в системі загально-правових засад доктрини прав людини. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 3. С. 25–29.

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text.

Суменков С.Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения. Государство и право. 2009. № 5. С. 23–30.

Верховенство права. Конституційний Суд України. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/34- verhovenstvo-prava.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

ПИЛИПЕНКО, Д. (2021). ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА, ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА. Law. State. Technology, (3), 119-125. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-18

Номер

Розділ

Статті