ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ВИРІШЕННІ ВИБОРЧИХ СПОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-12

Ключові слова:

виборчі права, Європейський суд з прав людини, захист, невтручання, правореалізація, прийнятність, суб’єктивні публічні права, судочинство.

Анотація

У статті визначено, що право вибирати та бути обраним безпосередньо закріплене у статті 21 Загальної декларації прав людини 1948 року, де визначено, що здійснення виборів має відповідати засадам періодичності, загальності та рівності волевиявлення. Підкреслено, що демократичні вибори – це вибори, що не були сфальсифіковані, які були проведені із дотриманням вимоги про таємність голосування чи за допомогою інших форм, що дозволяють реалізувати свободу виборчого процесу. Наголошено, що організація та проведення демократичних виборів є безумовним критерієм легітимності здійснення публічно- управлінських функцій суб’єктами владних повноважень. Метою статті визначено здійснення характеристики практики Європейського суду з прав людини у вирішенні виборчих спорів. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань, як-от: 1) визначення принципів урегулювання виборчих спорів Європейським судом з прав людини; 2) характеристика умов прийнятності заяви про захист виборчих прав; 3) узагальнення наявної європейської судової практики із розгляду та вирішення виборчих справ. Як висновок встановлено, що задоволення заяви, поданої до ЄСПЛ, своїм наслідком повинне мати ініціювання перегляду відповідної адміністративної справи. Крім того, розгляд виборчого спору ЄСПЛ має обмежуватися виокремленням суб’єктного складу справи та особливостями оскаржуваного виборчого процесу. Отже, здійснення захисту виборчих прав у порядку розгляду ЄСПЛ має відповідати вимогам ефективності, співмірності втручання в межі дискреційних повноважень адміністративних органів та сприяти реалізації права особи голосувати та/або бути кандидатом на посаду публічної служби.

Посилання

Загальна декларація прав людини 1948 р., прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. URL: http://kr-admin.gov.ua/mol/molod/2.pdf.

Міжнародний пакт про громадські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_043.

Смокович М.І. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний та практичний аспекти : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 576 с.

Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : монографія. Київ : Час Друку, 2011. 132 с.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.

Захаров Є. Декілька рефлексій щодо рішень Європейського Суду з прав людини. URL: http://khpg. org/index.php?id=1571562356.

Про виконавче провадження : Закон України 2 червня 2016 року № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 30. Ст. 542.

Рішення щодо вилучення заяв із реєстру справ Європейського суду з прав людини у справі «Бурмич та інші проти України». URL: https://minjust.gov.ua/m/4600.

«Танасе проти Молдови» (Tănase v. Moldova), № 7/08 [ВП], 27 квітня 2010 року. URL: https://hudoc. echr.coe.int/eng#{"itemid": ["001-98428"]}.

Перший протокол до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: ратифіковано Законом України № 475/97-ВР 17 липня 97 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.

Рекомендацiя № Rec (2003) 16 Комiтету мiнicтрiв Ради Європи державам-членам «Про виконання адмiнicтративних рiшень i cудових рiшень у галузi адмiнicтративного права». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/994_692#Text.

Справа «Ковач проти України» : рішення Європейського Суду з прав людини від 07.02.2008 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_452.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

Шевчук С. Европейское прецедентное право в украинской правовой системе. Юридическая практика. 1999. 16–31 октября. С. 13. 16. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.

Задирака Н.Ю. Рішення Європейського суду з прав людини у правовій системі континентального права як джерело адміністративного процесуального права. Адміністративне право і процес. 2014. № 3. С. 234–242.

Рабінович П.М. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / за ред. П.М. Рабіновича та ін. Львів, 2004. 145 с.

Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

Басалаєва А.В. Cудовий контроль виборчого процесу як інструмент захисту виборчого права : дис. на здоб. ступеня доктора філософії зі спеціальності : 081 «Право». Київ, 2020. 266 с.

Серьогіна С. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України. Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. № 1 (7). С. 41–45.

Галайчук В.С., Кальченко С.В. Практика Європейського суду у виборчих справах: корисні уроки для України. Юридична газета. 2010. № 21 (242).

Кальченко С.В. Адаптація адміністративного процесуального законодавства України, що регулює порядок вирішення справ про виборчі спори до європейських стандартів : дис. … к.ю.н. : 12.00.07. Київ, 2015. 246 с.

Тагієв С.Р. Право на вільні вибори в рішеннях Європейського суду з прав людини. URL: http://www. scourt.gov.ua/ clients/vs.nsf/0/B97A66E79FBA7C99C22576E80031F65D?OpenDocument&Collapse View&R estrictToCategory=B97A66E79FBA7C99C22576E80031F65D.

Case of Metthews v. the United Kingdom. URL: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1 &portal=hbkm&action=html&highlight=Matthews%20%7C%20v.%20%7C%20the%20%7C%20United%20 %7C%20Kingdom&sessionid=68143431&skin=hudoc-en.

Case of Vito Sante Santoro v. Italy. URL: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal= hbkm &action=html&highlight=CASE%20%7C%20OF%20%7C%20VITO%20%7C%20SANTE%20%7C%20 SANTORO%20%7C%20v.%20%7C%20ITALY&sessionid=68143431&skin=hudoc-en.

Case of Clerfayt, Legros v. Belgium. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search. aspx#{"fulltext":["Case of Clerfayt","Legros v. Belgium"]}.

Case of Booth-Clibborn v. the United Kingdom. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search. aspx#{"fulltext":["Case of Booth-Clibborn v. the United Kingdom"]}.

Колесниченко В.М. Роль судової влади у захисті виборчих прав : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». Національна юридична академія. Одеса, 2009. 214 с.

Case of Malarde v. France. URL.: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno": ["46813/99"],"itemid":["001-31353"]}. 31. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 року № 4061-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 10–11. Ст. 73 (втратив чинність).

Смокович М.І. Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Адміністративне судочинство України : підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. О.М. Пасенюка. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 672 с.

Виборчий кодекс України : Закон України від 19 грудня 2019 року № 396-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/main/396-20.

Справа «Шаповалов проти України» (Заява № 45835/05) : рішення Європейського Суду з прав людини від 31 грудня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_942.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО