СТАЛЕ ЗРОСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЛІСОВОЇ ТА АГРАРНОЇ БІОМАСИ: ПРАВОВІ ПІДХОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-3-2

Ключові слова:

лісова біомаса, аграрна біомаса, деревина, порубкові рештки, енергетичні культури, консервація земель

Анотація

У статті досліджено окремі правові проблеми сталого виробництва та використання біомаси. Метою цієї статті є аналіз та уточнення окремих правових підходів щодо сталого зростання біоенергетичної галузі України на основі лісової та аграрної біомаси. Методологічну основу цього дослідження склали методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення та абстрагування, формально-юридичний метод, а також інші загальнонаукові та спеціально-наукові методи. Виявлено основні фактори мілітарного та постмілітарного впливу на можливості використання лісової біомаси в енергетичних цілях. Уточнено, що розширення сталого використання лісової біомаси є можливим у разі встановлення правил раціонального поводження із відходами і продуктами лісового господарства та лісозаготівлі. Розглянуто критерії сталості та скорочення викидів парникових газів, що застосовуються у Європейському Союзі до біопалива, виробленого з лісової біомаси. Конкретизовано, що поглиблена адаптація законодавства України до оновлених положень права Європейського Союзу щодо регулювання біоенергетичних відносин передбачатиме введення жорсткіших обмежень на енергетичне використання лісових ресурсів, зокрема первинної деревної біомаси. Узагальнено наукові погляди та підходи щодо впливу енергетичних культур на стан деградованих та малопродуктивних земель з метою обґрунтування пропозицій щодо змін у правовому регулюванні земельних та енергетичних відносин. Уточнено концептуальний підхід, який ґрунтується на ідеї правової гармонізації цілей консервації деградованих та малопродуктивних земель із цілями вирощування на них енергетичних культур. Запропоновано встановити умови, виконання яких дозволить прирівнювати створення плантацій цих культур до консервації земель.

Посилання

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25

Пріоритет розвитку біоенергетики України значно підвищився в умовах терористичних дій росії та глобальної енергетичної кризи. Урядовий портал. 15.07.2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/priorytet-rozvytku-bioenerhetyky-ukrainy-znachno-pidvyshchyvsia-v-umovakh-terorystychnykh-dii-rosii-tahlobalnoi-enerhetychnoi-kryzy

Виробництво енергії з біомаси в Україні: технології, розвиток, перспективи / Ін-т технічної теплофізики НАН України; за ред. Г. Гелетухи. Київ: Академперіодика, 2022. 373 с.

Лук’янова М.М. Біоенергетика для сільського розвитку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 211 (1). С. 114–122.

Проєкт Плану відновлення України: матеріали робочої групи «Енергетична безпека» / Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 2022. 164 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/energy-security.pdf

Заверюха М.М. Правова охорона лісів в умовах воєнного часу. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. Вип. 3. С. 164–167. URL: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.3.27

Пастух А.В. Правове регулювання вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2017. 18 с.

Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І. Аналіз можливостей заготівлі деревного палива в лісах України. Пром. теплотехніка. 2018. Т. 40. № 1. С. 61–67.

Соловій І.П., Кафлик М.С., Дубневич П.Б. Використання паливної деревини у фокусі уваги біоенергетичної політики України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2019. Вип. 19. С. 171–177. URL: https://doi.org/10.15421/411939

Мазур В.А., Кравчук Г.І., Гончарук Г.С. Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 15. С. 5–20.

Ганженко О.М. Агроекологічні передумови розвитку біоенергетики в Україні. Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю з дня народження видатного вченого-фітопатолога та селекціонера-імунолога, заслуж. діяча науки і техніки України Шевченка Василя Миколайовича (м. Київ, 10–11 листопада 2022 р.). Київ, 2022. С. 14–16.

Стадницька О.В. Науково-методичний підхід до оптимізації використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на засадах збалансованого розвитку регіону. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 144–151.

Мішенін Є.В., Ярова І.Є., Жилінська О.І., Степаненко Є.С. Лісова біоекономіка в системі сталого просторового розвитку: глобальні та регіональні орієнтири. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2021. № 2. С. 183–194.

Лісовий кодекс України: Закон України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text

Дорожня карта розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року і План дій до 2025 року. URL: https://saf.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/D5-Roadmap_Action-Plan_EN_03-12-2021_FINAL.pdf

Трибой О., Радченко С., Зубенко В., Гайдай О. Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку місцевих громад в Україні: посібник / ГО «Агентство з відновлюваної енергетики». 2021. 106 с. URL: https://rea.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/handbook-promoting-energy-security.pdf

Європа ініціювала підтримку лісового фонду України під час війни. Державне агентство лісових ресурсів України. 31.08.2022. URL: https://forest.gov.ua/news/yevropa-initsiiuvala-pidtrymku-lisovoho-fonduukrainy-pid-chas-viiny

Кількість лісових пожеж у порівнянні з 2021 р. зросла у 2,3 рази, а площа – у 77 разів. Державне агентство лісових ресурсів України. 29.08.2022. URL: https://forest.gov.ua/news/kilkist-lisovykh-pozhezhu-porivnianni-z-analohichnym-periodom-mynuloho-roku-zrosla-u-23-razy-a-ploshcha-u-77-raziv

Вплив війни на ліси України. Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина». 16.06.2022. URL: http://epl.org.ua/about-us-posts/vplyv-vijny-na-lisy-ukrayiny/

Про затвердження Порядку організації охорони і захисту лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 р. № 612. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/612-2022-%D0%BF#Text

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG

Amendments adopted to the European Parliament on 14 September 2022 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0317_EN.html#ref_2_9

Проєкт Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року. URL: https://saee.gov.ua/uk/content/elektronni-consultatsii

Законодавча політика щодо підтримки вирощування енергетичних рослин. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. https://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_energy_plants_08_10_2020.pdf

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку сфери вирощування енергетичних рослин: проєкт Закону України від 12.03.2021 р. № 5227. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71384

Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо орендної плати для земельних ділянок, на яких вирощуються енергетичні рослини: проєкт Закону України від 12.03.2021 р. № 5228. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71385

Браніцький Ю.Ю. Обґрунтування технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу Правобережного: дис. … канд. сільськогосп. наук: 06.01.09. Кам’янець-Подільський, 2020. 220 с.

Трегуб О.А. Правове регулювання у сфері виробництва та використання біомаси як джерела енергії на засадах сталого розвитку: наукова доповідь. Київ: НАН України; ДУ «Ін-т економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2019. 33 с. URL: https://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/154

Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text

Про затвердження Порядку консервації земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. № 35. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/35-2022-%D0%BF#n40

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО