ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВІД РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-3

Ключові слова:

відходи від руйнувань, управління відходами, оцінка впливу на довкілля, азбест

Анотація

Метою статті є виявлення недоліків правового регулювання у сфері управління відходами від руйнувань та обґрунтування пропозицій щодо їх усунення. Методологічну основу цього дослідження склали методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, абстрагування, термінологічного аналізу, формально-юридичний метод, прийоми (методи) тлумачення правових норм, а також інші загальнонаукові та спеціально-наукові методи. Уточнено законодавчу дефініцію відходів від руйнувань, під якими пропонується розуміти частини (уламки) пошкоджених (зруйнованих) будівель та споруд, а також матеріали, предмети, які були всередині або поряд з ними у момент пошкодження (руйнування) та/або виконання робіт з демонтажу, що утворились унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків. Запропоновано закріпити основні вимоги щодо управління цими відходами на рівні Закону України «Про управління відходами». Аргументовано погодження норм Порядку поводження з відходами від руйнувань із Законом України «Про управління відходами» щодо термінології, яка стосується видів та значення операцій з управління відходами від руйнувань. Обґрунтовано недоцільність повного виключення діяльності щодо операцій з управління відходами від руйнувань зі сфери оцінки впливу на довкілля. Запропоновано встановити виняток із правила про обов’язковість процедури оцінки впливу на довкілля для об’єктів оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, на яких планується обробляти виключно відходи від руйнувань. Обґрунтовано встановлення на підзаконному рівні заборони використання ізоляційних та будівельних матеріалів, що містять азбест, у складі відходів від руйнувань на виконання вимоги Закону України «Про систему громадського здоров’я». Аргументовано застосування Порядку поводження з відходами від руйнувань протягом одного року після припинення або скасування воєнного стану.

Посилання

Відходи руйнації в Україні вже можна порівняти з кількістю твердих побутових відходів, що в середньому утворюються в країні за рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 10.02.2023. URL: https://mepr.gov.ua/vidhody-rujnatsiyi-v-ukrayini-vzhe-mozhna-porivnyaty-z-kilkistyutverdyh-pobutovyh-vidhodiv-shho-v-serednomu-utvoryuyutsya-v-krayini-za-rik/

Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhenniaporiadku-klasyfikatsii-vidkhodiv-ta-natsionalnoho-pereliku-vidkhodiv-i201023-1102

Гафурова О.В., Новак Т.С. Інформація про відходи, що утворюються внаслідок війни: питання правового забезпечення. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. 2023. Вип. 79: Ч. 1. С. 349–355. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1.58

Потіп М.М. Правове регулювання використання відходів війни як ресурсу для відновлення України. Нове українське право. 2023. Вип. 3. С. 106–114. https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.15

Токарчук Д.М. Особливості утворення і поводження з відходами під час воєнних дій: досвід України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2. С. 109–122.

Стрельник В.В., Батуринець Б.Д. Особливості поводження з відходами руйнації. Дорожня карта реалізації Закону України «Про управління відходами»: збірка матеріалів Націон. форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Київ, 24–25 листопада 2022 р.). Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2022. С. 70–71.

Койнова І. Екологічне управління відходами війни в Україні. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів: Простір-М, 2023. Т. 3. С. 52–56.

Про управління відходами: Закон України від 20.06.2022 № 2320-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1073. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2022-%D0%BF#Text

Трегуб О.А. Правове забезпечення поводження з відходами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2018. 258 с.

Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste / European Commission. 2012. 74 p. URL: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Affald/guidance_on_the_interpretation_of_key_provisions_on_waste.pdf

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text

Управління відходами від руйнувань: проєкт Порядку нарешті розроблено. МБО «Екологія-Право-Людина». 18.09.2022. URL: http://epl.org.ua/environment/upravlinnya-vidhodamy-vid-rujnuvan-proyektporyadku-nareshti-rozrobleno/

Про систему громадського здоров’я: Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО