ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-8

Ключові слова:

екологічна політика, сталий розвиток, механізм реалізації, адміністративно-правовий механізм, правові інструменти, інструменти публічного управління, інструменти реалізації, нормативні акти, адміністративні акти, охорона довкілля, органи публічної адміністрації

Анотація

Метою наукової роботи визначено виявлення ознак інструментів адміністративно-правового механізму реалізації цілей сучасної державної та регіональної екологічної політики в Україні, формулювання відповідного поняття та окреслення видів таких інструментів згідно наявних наукових концепцій та чинних нормативно-правових актів. Визначено такі ознаки інструментів адміністративно-правового механізму реалізації цілей сучасної державної та регіональної екологічної політики в Україні: вони є зовнішнім виразом діяльності з упровадження державної та регіональної екологічної політики; за замістом це сукупність різноманітних засобів, прийомів, методів правового та не правового (політичного, економічного, фінансового, інформаційного) спрямування, що реалізуються в процесі адміністративних дій суб’єктів публічної адміністрації, завдяки яким державна та регіональна екологічна політика втілюється у життя; застосовуються суб’єктами реалізації державної та регіональної екологічної політики; можуть мати як імперативну, так і диспозитивну природу; їх застосування зумовлене повноваженнями та сферою діяльності суб’єктів реалізації екологічної політики; відображають правову динаміку публічного адміністрування у сфері екології; у разі їх застосування настають юридичні наслідки і/або фактичні результати. Поняття інструментів адміністративно-правового механізму реалізації цілей сучасної державної та регіональної екологічної політики в Україні визначено як сукупність різноманітних засобів, прийомів, методів правового та не правового (політичного, економічного, фінансового, інформаційного) спрямування, що застосовуються в процесі адміністративних дій суб’єктів публічної адміністрації, завдяки яким реалізується державна та регіональна екологічна політика. Виокремлено такі групи інструментів адміністративно-правового механізму реалізації цілей сучасної державної та регіональної екологічної політики: регуляторно-планувальні, організаційно-технічні, освітньо-інформативні, координаційні, моніторингово-облікові, економічного спрямування, контрольно-наглядові.

Посилання

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Херсон : Олді-Плюс, 2018. 446 с.

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін. / за заг. ред. В. Галунька, О. Правотворової. Видання третє. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 584 с.

В Україні 20% сільськогосподарських земель зазнали деградації через війну. Видання Район. Еко 5.12.2022. URL: https://eco.rayon.in.ua/news/557903-v-ukraini-20-silskogospodarskikh-zemelzaznali-degradatsii-cherez-viynu.

Галіцина Н. Інструменти адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: вихідні положення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 6. Т. 2. C. 40–45.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки. Постанова КМУ від 5.08.2020. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Загальне адміністративне право : підручник / І. С. Гриценко, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька та ін. ; за заг. ред. І. С. Гриценка. К. : Юрінком Інтер, 2015. 568 с.

Казміришин Е.О. Адміністративно-правові інструменти забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 5. 2019. С. 78–83. URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2019/19.pdf.

Карпенко Т. Екологічні збитки включають викиди шкідливих речовин в атмосферу й забруднення ґрунтів. 03.05.2023. URL: https://uworld.news/news/rosiia-zruinuvala-35-naftobaz-v-1002596.html.

Люх В.В. Інструменти адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки держави. Юри

дична наука. №2. 2020. С. 237–247.

Медяник В.А. Поняття та види інструментів адміністративного забезпечення державної соціальної політики. Прикарпатський юридичний вісник. №3. 2021. С. 44–48. URL.: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2021/12.pdf.

Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 308 с.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

Про Цілі сталого розвитку України на період 2030 року. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Резолюція 70/1, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 25.09.2015 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року». URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU15167.

Савицький О. Україна зможе подолати сміттєву кризу. Що передбачає ухвалений Радою закон? 20.06.2022. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/20/688345.

Чернік С.Д. Сталий розвиток як основа екологічної політики України. Наукові записки. Серія: право. №9. 2020. С. 64–68.

Що робити із уламками від війни? ReStart Ukraine, UNDP Accelerator Lab. URL: https://restartukraine.io/wardebris-ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО