ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-11

Ключові слова:

адміністративне правопорушення, адміністративний процес, охорона навколишнього природного середовища, правозастосування, правове регулювання, юридична особа

Анотація

У статті висвітлено питання пошуку шляхів застосування заходів адміністративної відповідальності до юридичної особи як субєкта адміністративного правопорушення у сфері охорони довкілля. Автором визначено, що різновидом застосування заходів адміністративної відповідальності є застосування до юридичних осіб адміністративно-господарських санкцій. Автором зясовано, що встановлення змісту адміністративної відповідальності та застсоування адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень у сфері охорони довкілля повязується із необхідністю вирішення проблеми бланкетного підходу до викладення диспозицій норм адміністративно-деліктного законодавства України. Встановлено, що адміністративні правопорушення є підставою застосування заходів адміністративної відповідальності. Визначено, що до заходів адмінстративної відповідальності відносяться як адміністративні стягнення, так і адміністративно-господарські сакнції. Здійснено класифікацію адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля за об’єктом, суб’єктом, способом вчинення. В результаті здійсненої класифікації адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища зроблено висновок про необхідність пошуку нормативної конструкції визнання юридичних осіб як субєктів адміністративної відповідальності. Обгрунтовано доцільність розуміння адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля як системи адмінстративних проваджень, реалізація як призводить до застосування до особи адміністративних санкцій. Зроблено висновок про необхідність запровадження механізмів адміністративної відповідальності без вини. Наголошено, що вина є такою умовою суб’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення, що характеризує вольовий зміст діяльності лише фізичних осіб, що усуває можливість впровадження універсальних підходів до застосування заходів адміністративної відповідальності.

Посилання

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 1: А-Г. 672 с.

Костицький В. Десять тез про юридичну відповідальність за екологічні правопорушення. Про українське право: Часопис кафедри теорії та історії держави і права / КНУ ім. Тараса Шевченка. 2010. Число 5. Правова відповідальність. С. 312–322.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. № 2498-12. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 36. Ст. 531.

Про систему громадського здоров'я: Закон України від 06.09.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#n840

Про виключну (морську) економічну зону: Закон України від 16.05.1995 р. № 162-95/ВР URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Легеза Ю. О. Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади: монографія. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 432 с.

Віхрова І. О. Адміністративно-господарські санкції як заходи господарсько-правової відповідальності. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 151–155.

Куян І. А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2001. 20 с.

Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 25.07.2016 р. № 820/3470/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/59192135

Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності : концептуальні засади та проблеми правореалізації : дис. …д.ю.н. / 12.00.07. К., 2007. 410 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО