КРИМІНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-12

Ключові слова:

кримінальні правопорушення, персонал установ виконання покарань, типологія злочинців, засуджена особа, антисуспільна спрямованість особистості, кримінальна субкультура

Анотація

У статті авторами розглянуто сутність поняття «злочинність в установах виконання покарань». Порівняльно-аналітичним методом розглянуто погляди науковців-кримінологів щодо його тлумачення. Акцентовано увагу на підвищену суспільну небезпеку такого явища, як повторне вчинення кримінальних правопорушень засудженими особами, які відбувають, встановлені судом кримінальні покарання. Аргументовано звернено увагу на необ’єктивність існуючих типологій злочинців в місцях позбавлення волі, оскільки в їх основу лягли результати спостережень та наукових досліджень особистості засуджених і не враховувались правопорушники з числа персоналу установ виконання покарань та інших осіб. За допомогою логічного методу пізнання автори стверджують, що злочинність в установах виконання покарань охоплює всю сукупність кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, в тому числі і посадових осіб цих установ. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження запропоновано провести розподіл осіб, які вчинили кримінальні правопорушення на території УВП та поза їх територією під час відбування (виконання) покарання за характером антисуспільної спрямованості особистості на шість основних типів: корисливий; насильницький; гедоністичний (ейфоричний); службовий (посадовий); необережний (ситуативний), кримінально-субкультурний. Зазначене групування злочинців за спільними ознаками проводилось за результатами аналізу характеру вчинених протягом останніх 10 років кримінальних правопорушень в установах виконання покарань та за їх межами під час відбування (виконання) покарання. Представлена типологія злочинців надасть можливість адаптувати та ефективно проводити заходи індивідуальної профілактики вчинення правопорушень з урахуванням особливостей кожного типу.

Посилання

Інформаційний бюлетень про діяльність підрозділів охорони, нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ у 2013 році. Київ, 2014. 34 с.

Огляд основних показників стану режиму, ізоляції та нагляду в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах протягом 2019–2022 рр. Київ, 2022. 32 с.

Пенітенціарна кримінологія: підручник / І.Г. Богатирьов, А.В. Боровик, О.М. Джужа та ін. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 464 с.

Боднар І.В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2012. 19 с.

Данильченко П.Ю. Кримінальний радикалізм в установах виконання покарань: кримінологічні засади протидії: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2023. 237 с.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2009. 288 с.

Кубрак Р.М., Лень В.В. Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи: монографія. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 412 с.

Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб'єкт запобігання злочинам: дис... д-ра юрид. наук. Київ, 2007. 513 с.

Захаров В.П., Колб О.Г., Мирончук С.М., Міліщук Л.І. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі: монографія. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2007. 442 с.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю. Щодо поняття та загальної характеристики злочинності в місцях позбавлення волі. Проблеми законності. Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. Вип. 38. С. 187–193.

Лукашевич С.Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених у місцях позбавлення волі: атореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2001.19 с.

Кримінологія : підручник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, В.В. Чернєй, С.С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 612 с.

Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): посіб./ Богатирьов І.Г. та ін.; під заг. ред. О.М. Джужі. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2013. 620 с.

Зелинский А.Ф. Криминология: курс лекций. Харьков: Прапор, 1996. 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ