ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-1-4

Ключові слова:

екологічна політика, сталий розвиток, механізм реалізації, адміністративно-правовий механізм, економіко-правові інструменти, зелена економіка, ресурсоефективне виробництво, господарська діяльність, охорона довкілля, органи публічної влади

Анотація

Метою наукової роботи визначено є узагальнення наукових підходів до змісту та класифікації економіко-правових інструментів адміністративно-правового механізму реалізації цілей сучасної регіональної екологічної політики в Україні, визначення цілей застосування таких інструментів та їх функцій та окреслення перспективних видів економіко-правових інструментів для запровадження згідно прийнятих стратегічних документів. Виявлено, що економіко-правові інструменти адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної політики на регіональному рівні виконують наступні функції: мінімізації негативних форм впливу виробництва і споживання на довкілля; формування екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів; економічного забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища; стимулювання розвитку «зеленої» економіки, ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій; планування заходів пітримки біорізноманіття в місцевих програмних документах та планах розвитку регіонів. Під економіко-правовими інструментами адміністративно-правового механізму реалізації цілей сучасної регіональної екологічної політики в Україні запропоновано розуміти сукупність різно- манітних засобів, прийомів, методів економічного спрямування, що застосовуються органами публічної влади з метою забезпечення ресурсоефективного, екологічно чистого виробництва в регіоні. Виокремлено такі групи економіко-правових інструментів реалізації регіональної екологічної політики: інструменти фіскально-бюджетного характеру; інструменти фінансово-економічного стимулювання природоохоронної діяльності; інструменти, пов’язані із економічною оцінкою, аналізом впливу господарської діяльності на природне середовище; інструменти встановлення лімітів на викиди, на розміщення відходів виробництва і споживання; інструменти, пов’язані із включенням питань щодо цінності біорізноманіття, зеленої енергетики, ресурсноефективного виробництва в місцеві програмні документи економічного характеру та плани розвитку економіки регіонів.

Посилання

Буканов Г. Економічні інструменти реалізації державної екологічної політики. Аспекти публічного управління. Т. 8. № 5. 2020. С. 5–12. doi: 10.15421/152088.

Бунякова Ю.Я. Екологічний менеджмент : конспект лекцій. Одеса : ОДЕКУ, 2018. 126 с.

Гаман П.І. Інструменти екологічної політики т аїх вплив на рекреаційне природокористування. Агросвіт. №12. 2009. С. 21–25. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/12_2009/6.pdf

Грудзевич І., Стрільчук Д. Економічні механізми реалізації державної екологічної політики в контексті сталого розвитку. Наука молода. 2011. № 15–16. С. 271‒273.

Дідух В.Р. Економічні механізми реалізації державної екологічної політики. Державне будівництво. 2008. № 1. 10 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_15.

Долішній М.І., Гринів Л. Соціоекологічна функція регіональної економіки. Вісник НАН України. 2000. № 3. С. 25–35.

Коваленко М.А., Мацієвич Т.О. Економічний механізм реалізації екологічної політики в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2013. № 2. 12 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_2_5.

Нікола С.О. Формування системи економічного стимулювання природокористування в умовах екологізації підприємницької діяльності : дис… канд. екон. наук : 08.00.06. Одеса, 2018. 263 с.

Омаров А.Е. Механізми формування та реалізація державної політики екологічної безпеки України : дис. … д. наук з державного управління: 25.00.05. Харків, 2019. 421 с.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки. Постанова КМУ від 5.08.2020. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.03.2021. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року. № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Розпорядження КМУ від 20.10.2021 №1363-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#n235

Фелонюк Д.Л. Сучасна екологічна політика України: правові засади інституціно-функціонального забезпечення формування та здійснення. 12.00.06. дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид. наук. Одеса. 2023. 247 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Шмагина В.В. Механізм мобілізації природного ресурсного потенціалу розвитку рекреації та туризму на прикладі Українського Причорномор'я: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.08.01 / НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. Одеса, 2001. 21 с.

Pearce, D.W. Economic Values and the Natural World. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press, (1993).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО