СУТНІСТЬ ТА СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРИВАТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-11

Ключові слова:

приватна фізична особа, сутність адміністративно-правового статусу, склад адміністративно-правового статусу.

Анотація

У статті досліджено сутність та склад адміністративно-правового статусу приватної фізичної особи. Вказано, що питання правового статусу приватної фізичної особи в Україні набуває особливої актуальності, оскільки, з одного боку, наразі існує надто ускладнена надбудова системи органів публічної адміністрації та недосконалість вітчизняного законодавства, з іншого боку, не надаються можливості ефективно реалізувати громадянам та іншим особам їхні права у взаємовідносинах з владними інституціями. Досить високий рівень бюрократизації окремих процесів діяльності органів публічної адміністрації, подекуди невисокий рівень професіоналізму персоналу та неоптимальний рівень адміністративних послуг спричиняють проблеми у взаємовідносинах між громадянами та органами публічної адміністрації. З огляду на вказане вважаємо, що необхідно здійснити наукову розробку адміністративно-правового статусу приватної фізичної особи в контексті останніх реформ та перебудови відносин з владою. У зв’язку з необхідністю дослідження питань, пов’язаних із формуванням статусу приватної фізичної особи та визначенням її місця в системі суб’єктів певної галузі права, у статті звернуто увагу на теоретичні основи такої наукової розробки. Зроблено висновок, що на сучасному етапі відбувається зміна пріоритету у регулюванні адміністративно-правових відносин у бік оптимізації державно-владної діяльності щодо захисту приватних фізичних осіб. Сервісний зміст діяльності органів публічного адміністрування має стати основою для ефективної співпраці державних (владних) інституцій з інституціями громадянського суспільства. Здатність приватної фізичної особи бути активним учасником публічного адміністрування має бути належним чином закріплена нормативно-правовими актами, оскільки занадто розгалужена система адміністративного законодавства не дозволяє повною мірою забезпечити реалізацію прав конкретної приватної фізичної особи.

Посилання

Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. Т. 1. Загальна частина. 584 с.

Єрмоленко Д.О. Правовий статус людини і громадянина в Україні як соціальній державі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Х., 2002. 175 с.

Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М. : Наука, 1979. 230 с.

Павленко П.І. Правовий статус службовців органів внутрішніх справ (проблеми загальної теорії) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Донецьк, 2003. 164 с.

Колодій А.М. Принципи права України. К. : Юрінком Інтер, 1998. 206 с.

Бояринцева М.А. Адміністративно-правовий статус громадянина України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. К., 2005. 213 с.

Адміністративне право України : підруч. ОНЮА. Одеса : Юридична література, 2003. 896 с.

Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. Саратов, 1976. 216 с.

Мацелик Т.О. Адміністративна правосуб’єктність як онтологічна здатність особи бути суб’єктом адміністративного права. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». 2011. Вип. 597. С. 90–94.

Колпаков В.К. Адміністративне право України : підруч. К. : Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного реформування : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. К., 2004. 428 с.

Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. К. : Ваіте, 2014. 376 с.

Стефанюк В. Адміністративне право та адміністративно-правовий захист. Право України. 2001. № 12. С. 3–5.

Ієрусалімова І.О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. К., 2006. 205 с.

Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2003. 407 с.

Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : моногр. Херсон : ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. 378 с.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навч. посіб. К. : Атіка, 2007. 624 с.

Мацелик Т.О. Суб’єкти адміністративного права: поняття та види. Науковий вісник НУ ДПС України. 2009. № 3 (46). С. 159–164.

Адміністративне право України. Академічний курс. К. : Юридична думка, 2007. Т. 1 : Загальна частина. 592 с.

Голосніченко І.П. Адміністративне право України : посіб. К. ; Ірпінь, 1998. 52 с.

Адміністративне право України : підруч. К. : Істина, 2008. 216 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО